Kommunerne og Cykelpuljen for 2010

Cykelpuljen på 1 mia. kr. til fordeling i perioden 2009-14 er en del af den grønne transportpolitik, som blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget
den 29. januar 2009.
Oprindeligt var der afsat 100 mio. kr. til udmøntning i 2009, men politikerne besluttede sidste år at disponere et noget højere beløb – i alt 183,5 mio. kr. Heraf gik 31,7 mio. kr. til statsvejsprojekter, mens henholdsvis 98,1 og 53,7 mio. kr. blev uddelt som medfinansiering til andre projekter for
2009 og 2010.
Interessen samler sig derfor nu om dels hvor meget der yderligere vil blive udmøntet i 2010, og dels om hvilke kriterier der vil gælde for den statslige
medfinansiering. I forbindelse med trafikaftalen blev det besluttet
at nedsætte et rådgivende cykelorgan (DRC). Cyklistforbundet har plads i dette organ, som primo februar i år afleverede input til politikerne på Christiansborg.

Mest cykelfremme for pengene

Ifølge DRC bør det overordnede formål være at få mest mulig cykelfremme for de statslige midler, lige som alle tiltag naturligvis bør være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. DRC anbefaler derfor, at der lægges vægt på at evaluere det enkelte projekt, så den samlede effekt af den statslige
satsning kan måles.
DRC anbefaler samtidig et fortsat fokus på udvikling af cykelbyer – dvs. byer, som gør en systematisk indsats for at forbedre cyklismen. Det er nemlig netop i byerne, at der er størst potentiale for at få flere danskere til at cykle.
Et andet væsentligt punkt er samspillet mellem cykler og kollektiv transport. Her understreger DRC vigtigheden af en koordination med DSB’s pulje til bedre adgang til den kollektive transport.
Cykelpendling og mulighed for, at børn kan cykle til skole, samt rekreativ cykling bliver også trukket frem i DRC’s anbefaling.

Håndterbare vilkår og procedurer

Forudsætningen for at få andel i cykelpuljen er, at kommunerne finansierer størstedelen af projekterne selv. Men da kommunerne er under pres, mener
DRC, at det er vigtigt, at vilkår og procedurer bliver så håndterbare og anvendelige for kommunerne som muligt.
Et væsentligt forslag i anbefalingerne er derfor, at der anvendes en fast tilskudsprocent, som kunne være 40 pct. i stedet for de to nuværende satser
på 30 og 50 pct. Målet må være at udnytte kommunernes aktuelle interesse for cykelfremme. Der må forventes en snarlig politisk afklaring af, hvad der kan søges i 2010 og på hvilke vilkår. Indtil da må kommunerne tage udgangspunkt i den måde, som puljen blev anvendt ved første udmøntning.
Sidste år var ansøgningsfristen medio august, og fristen for i år vil sandsynligvis også blive efter sommerferien.
Uanset hvor meget politikerne beslutter at udbetale for 2010, vil der blive konkurrence om midlerne.
En del kommuner og andre interesserede allerede er i færd med at forberede nye ansøgninger.