”Fremtidens trafik” – set med cyklistøjne

I januar 2009 blev et bredt flertal i Folketinget enige om, at dansk transportpolitik skal være grøn. Det skete med aftalen ”En grøn transportpolitik”, hvor parterne blev enige om, at cyklismen skal fremmes, hvor det er en realistisk mulighed.
I april måned i år fremlagde transportministeriet så debatoplægget ”Fremtidens trafik” på en konference om strategiske analyser. Oplægget indeholder en række mere konkrete bud på, hvordan fremtiden kan komme til at forme sig på transportområdet. Dansk Cyklist Forbund var med på konferencen – naturligvis primært for at høre, hvordan tankerne former sig i forhold til cykelområdet.
Bortset fra en kort bemærkning om cykler i kombination med tog, blev cyklingen ikke nævnt i transportminister Hans Christian Schmidts mundtlige indlæg. Han fokuserede først og fremmest på spørgsmål vedr. vejkapacitet.
– Biler er et velfærdsgode, som er kommet for at blive, udtalte han. Men de muligheder, som der ligger i at øge cyklingen, blev dog berørt af et par andre af konferencens oplægsholdere og debattører.
Grøn vækst og øko-turisme
På talerlisten var bl.a. den internationale kapacitet Barrie Stevens, som har en ledende stilling i OECD’s International Futures Programme. Programmet har til formål at udarbejde baggrundsmateriale, der kan hjælpe OECD-landenes beslutningstagere med at udforme strategier, som ligger i tråd med fremtidens internationale udfordringer.
Barrie Stevens slog fast, at Danmark har et stærkt varemærke inden for grøn vækst, og at øko-turisme er et område i vækst, som bør tænkes ind i infrastrukturovervejelser. Øko-turisme kunne i en dansk kontekst f.eks. være cykelturisme.
I den efterfølgende paneldebat satte René la Cour Sell, direktør i Danmarks Naturfredningsforening, fokus på transportsektorens miljøbelastning.
– Vi skal ikke bare have mere af det samme, men gøre det rigtige, sagde han og nævnte konkret kørselsafgifter, forbedring af kollektiv transport og cykling som væsentlige indsatsområder.
Herudover blev cyklerne kun nævnt som en del af parker-og-rejs løsninger, og man må ned i transportministeriets skriftlige oplæg for at finde lidt om cyklernes betydning i det fremtidige transportbillede.
Her nævnes det, at cykeltrafikken har en andel på 20 pct. af turene i pendlertrafikken. Alligevel er cykeltrafikken ikke med i notatets opgørelse af, hvordan persontransportarbejdet er sammensat. Det er til gengæld skibs- og flytrafik, der tegner sig for langt mindre andele. Vejdirektoratet har ellers opgjort, at danskerne årligt cykler 2,3 mia. km – dvs. knap 3 pct. af persontransportarbejdet.
Danmark – et førende cykelland
Er der da ikke nogen overordnede visioner for cykelområdet? Jo, det nævnes i oplægget, at Danmark i 2020 skal være et af verdens absolut førende cykellande med en cykelinfrastruktur helt i top. Cykelpuljen på 1 mia. skal være katalysator for udvikling af cykelpendlerruter og cykelhurtigruter, så cyklisterne kan komme nemt og hurtigt til arbejde og uddannelse.
Cykelparkeringen skal udbygges ved stationer og uddannelsessteder, og der skal være gode muligheder for at kombinere cyklen med kollektiv trafik på længere ture. De gode cykelforhold skal få flere til at vælge cyklen frem for bilen til gavn for fremkommelighed, folkesundhed og miljø. Det anføres også, at investeringer i cykeltrafik er en relativ billig mulighed i forhold til den opnåede transportkapacitet.
Cykeltrafik internt i byerne er ifølge oplægget en væsentlig transportform, der forebygger trængsel og understøtter et godt bymiljø.
Dette er ordene i debatoplægget ”Fremtidens Trafik”, men der savnes stadig en nærmere beskrivelse af, hvad der mere konkret skal ske på cykelområdet – og hvilke mål, der sigtes mod.