At flytte korte bilture over på cyklerne

En ny analyse viser, at tiltag til at overflytte korte bilture til gang og cykel kan medføre en væsentlig stigning i cykeltrafikken. Men der skal en stor indsats til for at opnå mærkbar effekt.

Det kan godt lade sig gøre at flytte op til 16 % af de korte bilture over på cyklerne – men for at opnå en mærkbar virkning skal der flere tiltag til. Og potentialet for at øge gangtrafikken er ikke særlig stor.

Analysen Korte ture i bil – Kan bilister ændre adfærd til gang eller cykling? (pdf), der er foretaget af DTU Transport på opdrag af Vejdirektoratet, tager udgangspunkt i ture på op til 22 km ud og hjem. Det vurderes som grænsen for, hvor det er realistisk at få bilister til i stedet at vælge cykel eller gang.

Grand totale-scenario

Der opereres med et såkaldt “grand totale-scenario”, hvor flere tiltag udføres på en gang, bl.a. nationale cykelbyer, cykelkampagner, forøget rejsetid for biler og tilsvarende reduktion i rejsetid for cykler.

Kun en reduktion på 2-3 % i samlet biltrafik

Den beregnede effekt af et sådan scenario er:

  • en overflytning på op til 16 % af biltrafikken på de korte rejser. Det svarer til en reduktion på 2-2½ % af den samlede biltrafik, idet de længere bilture udgør den største del af den samlede biltrafik målt i km. Effekten for den samlede biltrafik er derfor forholdsvis lille.
  • dødeligheden blandt de erhvervsaktive vil kunne falde med 5-7 %, fordi langt flere vil cykle til arbejde.
  • i byerne vil effekten på biltrafikken blive langt større, fordi det er en større del af rejserne der er korte. I Københavns kommune kan reduktionen blive 8 % og i forstæderne og de øvrige byer 5-6 %. Reduktionen i luftforurening fra kulilte og kulbrinte vil være større, fordi disse stoffer primært udsendes ved koldstart og dermed på de korte ture.
  • Hovedsagligt korte pendlingsture

Det vurderes, at det primært er de korte pendlingsture, der kan påvirkes, men det kan også have god effekt på indkøbstrafikken.

Analysen beskæftiger sig udelukkende med valg af transportmiddel (overflytning mellem bil og cykel/gang) set i forhold til det turmønster, vi ellers har i dag. Dvs. at der er et yderligere ikke-undersøgt potentiale, hvis man f.eks. kan få trafikanterne til at skifte en lang biltur ud med en kort cykeltur.