Stadig sikrere at færdes i trafikken

Generelt er der sket et fald i risikoen for bl.a. fodgængere, cyklister og bilister på omkring 60% fra 1992-2007. DTU Transport har analyseret risikoen for en række trafikanttyper.

I perioden 2000-2007 ses en fortsættelse af den faldende uheldsrisiko i trafikken, der er observeret i perioden 1992-1999. Set over perioden 1992-2007 er der tale om et fald på ca. 60%. For nogle trafikanttyper er tendensen dog gået i den forkerte retning, så antallet af dræbte og alvorligt skadede er steget i 2007.

Giver indblik i højrisikogrupper

En rapport fra DTU Transport (pdf) beskriver den aktuelle risiko for en række trafikantgrupper samt udviklingen i risiko over tid. Rapporten er tænkt som et opslagværk for forskning og udredning inden for trafiksikkerhed og omfatter en stor samling detaljerede bilag, der opgør trafikanternes risiko fordelt på transportmiddel, aldersklasser og køn. Rapporten giver indblik i, hvilke grupper der er højrisikogrupper, der med fordel kan sættes ind overfor i det uheldsforebyggende arbejde.

Knallertførere blandt de mest udsatte

Der er betydelige variationer i risikoen afhængig af transportmiddel. Ikke overraskende har buspassagerer den laveste risiko, mens knallertkørere er blandt de mest udsatte i trafikken. Opgjort som antal dræbte og alvorligt skadede i forhold til transportomfanget er risikoen omkring 1000 gange højere for knallertkørere end for buspassagerer.

Unge bilister har op til 10 gange højere risiko

Opgørelserne i rapporten viser blandt andet, at:

  • unge under 25 år har en højere risiko end den resterende del af befolkningen, mens de 65-84 årige kun har en mindre forøgelse af risikoen sammenlignet med de 30-64 årige. Blandt de unge har mænd en højere risiko end kvinder, mens kvinder over 65 år har en højere risiko end mænd.
  • der ikke er væsentlige kønsforskelle i risikoen for cyklister og personbilførere, mens mænd generelt er mere udsatte end kvinder som fodgængere og personbilpassagerer.
  • knallertkørere og motorcyklister udgør 27% af de dræbte og alvorligt skadede men kun 1% af transportomfanget.
  • unge personbilførere under 25 år har en risiko, der er op til 10 gange højere end øvrige personbilførere.