Signalregulering en gevinst for sikkerheden

Signalregulering af 4-benede kryds i byområder kan få antallet af uheld og personskader til at falde markant – også på strækninger op til krydsene.  Se artikel (pdf) udarbejdet af Søren Underlien Jensen, Trafitec.

Signalregulering og trafiksanering har en positiv effekt på trafiksikkerheden. Denne type vejtekniske tiltag medfører fald i uheld og personskader på mellem 25 og 30 %. Det drejer sig om følgende tiltag:

  • Signalregulering af 4-benede kryds
  • Signalregulering af fodgængerovergange
  • Etablering af stilleveje

Disse resultater kan man se i en opsamling på tre forskellige evalueringer (pdf) udarbejdet af rådgivningsfirmaet Trafitec. I opsamlingen beskrives sikkerhedseffekter af 59 trafiksaneringer samt signalregulering af 54 kryds og 10 fodgængerovergange.

Har gunstig effekt på strækninger op til signalreguleringen
Resultaterne viser bl.a. følgende:

Det er især signalregulering af 4-benede kryds i byområder, der forbedrer trafiksikkerheden. Antallet af uheld og personskader falder med ca. 30% i kryds, der signalreguleres. På veje op til krydset forekommer der fald på omkring 25%. Alle trafikantgruppers sikkerhed forbedres ved signalregulering af 4-benede kryds. Derimod medfører signalregulering af T-kryds og 5-benede kryds ikke en nævneværdig ændring i trafiksikkerheden.
Etablering af signalregulerede fodgængerovergange har medført et fald i uheld og personskader på 25-30% på de evaluerede vejstrækninger. Sikkerheden forbedres især for fodgængere og cyklister. Den gunstige sikkerhedseffekt opstår, fordi uheld på strækninger og i vigepligtsregulerede kryds falder i antal op til ca. 120-150 m fra fodgængerovergangen, og at uheld i nærtliggende lyskryds også falder i antal. De gunstige sikkerhedsgevinster er kun fundet på veje med mere end 10.000 biler pr. døgn.