Startskuddet går for Århus Cykelby

Århus Byråd vedtog i 2007 en ambitiøs cykelhandlingsplan for Århus Kommune. Cykelhandlingsplanen indeholder samlet set projekter for ca. 240 mio. kroner og målet er, at få markant flere århusianere op på cyklen. Byrådet har samlet afsat knap 70 mio. kr. over de næste 5 år til realisering af dele af cykelhandlingsplanen og der er nu vedtaget en plan for udmøntning af de første 50 mio. kroner.

Fokus på 7 indsatsområder
Cykelhandlingsplanen omfatter syv hovedindsatsområder, der spænder fra etablering af et sammenhængende net af hurtige, sikre og direkte cykelruter, over forhold omkring sikkerhed og parkering til bedre dialog med brugerne og mere information om cyklistforhold generelt.

Med realiseringen af projekterne i de kommende 5 år vil der for alvor blive taget hul på en styrkelse af cykeltrafikken i Århus. I 2009 vil indsatsen især dreje sig omkring en forbedring af cykelparkeringsforhold og andre faciliteter i Århus Midtby – samt forbedret vedligehold af stianlæg.

Udover de egentlige anlægsprojekter, vil Århus – gennem kampagner og events i 2009 – blive lanceret som Cykelby. En titel der i sig selv forpligter og som vil være en fællesnævner for projekter, kampagner og design af byinventar for den kommende 5-års periode.

Nye hovedruter færdiggøres indenfor Ringgaden
Overordnet er der indenfor prioritering af indsatsområdet omkring et sammenhængende cykelrutenet valgt en strategi, hvor nye primære cykelruter indenfor Ringgaden prioriteres højest og færdiggøres indenfor 5 år. De nye hovedruter skal i fremtiden forbinde oplandsbyerne i Århus med midtbyen via nogle hurtige, direkte og trafikrolige stiforløb anlagt i kilerne af de mest trafikerede veje i Kommunen.

I alt er der afsat godt 20 mio. kroner til anlæg af nye cykelstier.

Fremkommelighed i kryds
En god fremkommelighed er af stor betydning for cyklister. Under indsatsområdet ”Fremkommelighed i kryds” vil der med midlerne afsat blive sat fokus på en række fremkommelighedsfremmende projekter.

Cykelsti udenom kryds og etablering af venstresvingsbås
Cyklende på Frederiks Alle skal i dag holde tilbage for fodgængere i T-krydset ved Banegårdsgade når der er rødt. Endvidere skal venstresvingende cyklister fra Frederiks Allé mod Banegårdsgade på en uhensigtsmæssig måde afvente mulighed for venstresving på cykelstien.

Af disse årsager vil der blive etableret en løsning, hvor cyklister ledes udenom krydset samtidigt med at muligheden for at foretage venstresving fra Frederiks Alle mod Banegårdsgade forbedres med etableringen af en venstresvingslomme. Løsningen vil principielt blive udbredt til en række forskellige lignende T-kryds i kommunen

Princip for etablering af cykelsti udenom kryds samt venstresvingsbås ved krydset Frederiks Allé/Banegårdsgade.

Danmarks første Cykelgade

Mejlgade er én af byens vigtigste og mest trafikerede cykelruter og en vigtig port til til byens centrale Cykelring. Vejen er i dag ensrettet for biler og dobbeltrettet for cyklister.

På dele af strækningen fungerer Mejlgade i dag ikke tilfredsstillende for cyklister. Vejen er mange steder meget smal, hvilket giver problemer for både cyklister og fodgængere – især i situationer, hvor der holder parkerede køretøjer, bliver forholdene meget kaotiske. Mange biler viser ikke hensyn overfor de modkørende cyklister, hvilket skaber mange uheldige situationer med cyklister på fortovet og cyklister der tvinges af cyklen.

For at forbedre trafikadfærden og –afviklingen på Mejlgade og for at forstærke Mejlgades betydning som vigtig cykelrute til og fra City vil strækningen mellem Skt. Olufs Gade og Nørreport blive omdannet til en Cykelgade.

Idéen med Cykelgader kendes bl.a. fra Tyskland. Princippet er, at alle trafikanter må færdes på vejen – men på cyklisternes præmisser. Princippet kendes i øvrigt fra landets gågadestrækninger, hvor anden trafik også er tilladt.

Det principielle i løsningen er, at etablere en ny belægning i samme niveau mellem de tilgrænsende bebyggelser, som det kendes fra eksempelvis gågader. En belægning i samme niveau er med til at understrege gaden som en særlig strækning og samtidigt gøres gaden bredere, idet spildarealer omkring kantsten undgås.

Projektet forudsætter en dispensation fra Transportministeriets cirkulære om vejafmærkning. Idéen med cykelgader vil blive udbredt til andre gader, hvis løsningen virker hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Forsøg til nedbringelse af højresvingsulykker med lastbiler

I forbindelse med Cykelby projektet og en ITS handlingsplan for Ringgaden vil der blive iværksat et forsøg med detektering af højresvingende lastbiler. Formålet med forsøget er at afprøve et tiltag som skal forbedre trafiksikkerheden i signalregulerede kryds – i forhold til situationer med ligeudkørende cyklister og højresvingende store køretøjer.

Detekteres en højresvingende lastbil er det meningen, at der skal udløses en advarsel til cyklisten – i form af et signal på en pylon med LED tavle. Det er tanken at den ca. 1 meter høje højresvingspylon placeres mellem cykelsti og fortov.

I langt de fleste andre højresvingsforsøg fokuseres der på orientering af lastbilchaufføren om tilstedeværelsen af cyklister. Problemet her ligger i at bruge teknik til at advare det køretøj, der har vigepligten. I de tilfælde hvor systemet virker er det selvfølgelig ikke noget problem. Men i tilfælde af svigt – både på signal og/eller registrering af cyklist – vil cyklisterne være i fare for at blive overset, da chaufførerne vil forvente en advarsel.

Derfor er det i det aktuelle forsøg valgt at arbejde videre med en løsning, hvor man i stedet for at advare chaufføren advarer cyklisten.

Ovenstående betragtninger er i øvrigt i tråd med de anbefalinger som Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU) har beskrevet i deres seneste rapport om emnet.

Princip for udformningen af højresvingspylon med advarsel til cyklister, når der detekteres en potentiel konklift med højresvingende lastbil.

Lidt om selve højresvingsforsøget

Målet med forsøget i Århus er, at øge cyklisternes opmærksomhed overfor de højresvingende store køretøjer. Dette opnås via en variabel tavle som aktiveres af et højresvingende stort køretøj. Systemet vil primært være relevant at anvende i kryds i byområder med en del lastbiltrafik og cykeltrafik.

De variable tavler skal, når de er tændt, advare cyklisterne om højresvingende store køretøjer og derved skærpe deres opmærksomhed. Herved har de mulighed for at agere i situationen ved at bremse, speede op, søge øjenkontakt m.m. Målgruppen er både cyklister i fart mod krydset samt cyklister, der holder ved stopstregen. De variable tavler (nr. 1 og 2 på figur 1) aktiveres både af store køretøjer, der svinger ind i højresvingsbanen samt af store køretøjer der holder ved stopstregen eller i sidste øjeblik vælger at køre ind i højresvingsbanen.

Den passive pylon er med fast tavle og opsættes 100-150 m fra krydset som en forvarsel til cyklisterne, for at skærpe deres opmærksomhed inden de møder den variable tavle. Det er valgt at placere den variable tavle i en pylon for at øge opfattelsen af at skiltet ikke er målrettet bilister.

Højresvingsforsøget gennemføres primo 2009 og vil blive evalueret via konflikt- og adfærdsstudier.

Mange projekter i støbeskeen
Cykelby projektet indeholder et væld af spændende projekter som alle skal realiseres inden 2013.

Af yderligere eksempler kan nævnes;

 • Særlig sortpletudpegning og uheldsbekæmpelse af cykeluheld baseret på skadestueregistreringer
 • Udbygning med en række stianlæg indenfor Ringgaden
 • Tiltag til forbedring af kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik
 • Opgradering af drift og vedligehold af cykelstier og cykelruter
 • Udarbejdelse af et Cykelregnskab
 • Etablering af en hjemmeside vedrørende cykeltrafik
 • Etablering af højresvingsshunts i en række kryds
 • Udarbejdelse af en Cykelparkeringsplan
 • Etablering af højklassede cykelparkeringsanlæg
 • Udarbejdelse af stikort og en webbaseret cykelruteplanlægger
 • Udarbejdelse af skilte- og ruteplan
 • Etablering af en lang række “servicetiltag” – herunder cykelbaromtre, luftpumper, drikkefontæner mm.
 • Udvikling af en pendlercykelordning i tilknytning til Århus Hovedbanegård

Dansk Cyklist Forbund hædrede i 2007 Århus med titlen ”Årets Cykelby” for arbejdet med Cykelhandlingsplanen. Og vi glæder os til forhåbentligt at kunne generobre titlen i 2009 med de mange spændende cykelprojekter, der vil blive gennemført i forbindelse med Cykelby projektet.

Yderligere oplysninger omkring Århus Cykelby projektet kan fås hos:

Pablo Celis
Århus Kommune
Trafik og Veje
Telefon: 8940 4479
E-mail: pace@aarhus.dk