Helsingør rider med på cykelbølgen!

Helsingør Kommune har længe været anonym i cykelsammenhæng – men nu skal en fire-årig strategi for fremme af cyklismen i kommunen og en ny cyklisthandlingsplan for alvor bringe Helsingør frem på det danske cykelkort. Og Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør har en markant rolle i hele processen.

Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør har i mange år presset på for at få politikerne i Helsingør til at afse midler til at foretage en mere systematisk indsats på cykelområdet – både for at rette op på ”gamle” problemstillinger, men også for at indtænke cyklismen som løsning på mange af kommunens problemer med bl.a. øget trængsel på vejene.

I december 2005 sendte Helsingørs lokalafdeling af Dansk Cyklist Forbund en ønskeliste til Helsingør byråd om forhold, som forbundet gerne ønskede Helsingør Kommune gjorde bedre. Listen omhandlede bl.a. ønsker til bedre cykelparkering, bedre adgangsforhold til midtbyen, flere cykelstier, mere sikre kryds, bedre skiltning, sikrere skoleveje og udarbejdelsen af en cyklisthandlingsplan for kommunen.

I forbindelse med budgettet for 2008 har Byrådet i Helsingør vedtaget, at der skal afsættes 250.000 kr. årligt de næste fire år til at fremme cyklismen i kommunen. Med den foreløbige plan for de afsatte midler, er der foreslået realisering af forskellige mindre cykelprojekter, plandokumenter og kampagner, som skal bidrage til, at bl.a. Cyklistforbundets ønsker bliver struktureret, belyst og prioriteret, så de kan indgå i forvaltningens fremtidige arbejde for fremme af cyklismen i Kommunen. Den samlede plan for fremme af cyklismen i Helsingør, udarbejdes i et samarbejde mellem Cyklistforbundet, Teknisk Forvaltning og rådgiver Celis Consult.

Status, mål og indsatser for cykeltrafikken i Helsingør
I Helsingør kommune foregår kun 14 % af alle ture på cykel. Til sammenligning udgør cyklens andel af alle ture i Roskilde 22 %. Cyklens andel af alle ture i Helsingør antyder, at potentialet for cyklismen i Helsingør langt fra er udnyttet.

Den nye strategi skal derfor danne grundlag for en samlet planlægning, der kan styrke cyklen som et sikkert og attraktivt transportmiddel i Helsingør Kommune. Det overordnede mål med cykelstrategien er at øge cykeltrafikkens andel af alle ture til 25 %, samt at forbedre sikkerheden og trygheden for cyklisterne i kommunen.

En Cyklisthandlingsplan er første skridt i strategien
Den 4-årige strategi startes op i 2008 med udarbejdelsen af en Cyklisthandlingsplan for Helsingør Kommune. Med Cyklisthandlingsplanen er det målet at foretage en samlet overordnet planlægning for cyklisterne, der redegør for forholdene i dag, angiver mål og indsatsområder, samt opsamler nødvendige tiltag i et indsatskatalog.

En klassificering af det eksisterende hovedrutenet vil udgøre en stor del af det konkrete planindhold med forslag til udbygning og forbedring af sammenhængen i cykelrutenettet.

Herudover vil planen fastlægge de overordnede strategier for det videre arbejde med andre cykelfremmende initiativer – herunder bl.a.;

 • Cykelparkering
 • Fremkommelighed
 • Trafiksikkerhed
 • Information og kampagner

Herudover skal Cyklisthandlingsplanen bidrage til at efterkomme kommunens målsætning omkrig forbedret miljø og bæredygtighed i trafikken – bl.a. ved fremme af kombinationsrejser mellem cykel og kollektiv trafik.

Information og kampagner er næste skridt
Når Cyklisthandlingsplanen er på plads, vil der i de kommende år især blive sat fokus på at udbrede borgernes kendskab til cyklistfaciliteterne i kommunen. Derudover vil der blive igangsat en række initiativer og kampagner, der vil kunne understøtte initiativerne i cyklisthandlingsplanen.

Arbejdet de kommende år vil bl.a. komme til at indeholde følgende elementer:

 • En samlet strategi for branding af Helsingør som ”Cykelvenlig By”
 • En adfærdsregulerende og sikkerhedskampagne for cyklister
 • Udarbejdelse af en hjemmeside for cykeltrafik
 • En BYPAD certificering af Helsingør
 • Events til at markere lanceringen af Helsingør som ”Cykelvenlig By”
 • Igangsætning af et tælleprogram for et cykeltrafikindeks
 • Diverse mindre projekter
 • Udgivelse af Cykelregnskab 2010
 • Evaluering af Helsingør som ”Cykelvenlig By” via en opfølgende BYPAD auditering og gennem kommunens cykeltrafikindeks.
 • Kampagne for formidling af ”Cykelvenlig By” projektet i kommunen

Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling i Helsingør deltager med en repræsentant i projektgruppen. Hele lokalafdelingen og andre interesseorganisationer vil senere i projektforløbet blive inddraget gennem afholdelse af en workshop og temadag omkring projektidéerne og indholdet i den samlede plan.

De få midler der er afsat de kommende år forventes ikke at kunne opfylde de mange ønsker til infrastrukturprojekter, men forventningen er, at byrådet med vedtagelsen af cyklisthandlingsplanen vil få øjnene op for fordelene ved en øget fokus på cykeltrafikken og efterfølgende investere yderligere midler i en ”højpotentiel” cykelby som Helsingør er.

Cyklistforbundet glæder sig til at følge udviklingen de kommende år.

Af Lars Andreassen
Formand for lokalafdelingen af Dansk Cyklist Forbund i Helsingør
E-mail: laa@post7.tele.dk

og

Pablo Celis
Celis Consult
E-mail: pablo@celis.dk