Venstre vil have en cykelpulje

Med Venstres politiske udspil “Mindre C02 fra transport” er der Folketingsflertal for at indføre cykepuljer.

I Venstres folketingsgruppes politiske oplæg hedder det:

Cyklisme er et oplagt alternativ til privatbilen – dog primært i de støre byer. Frivillige skift fra bil til cykel vil mindske udledningen af CO2, og samtidig har øget cyklisme den gunstige sideeffekt, at det gavner folkesundheden. Selvom Danmark er et af de lande i EU, hvor cyklen bruges mest, er cyklismen siden 1990 desværre gået tilbage med ca. 30 pct. Denne udvikling skal vendes, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen frem for bilen til sine daglige gøremål gennem forbedringer for cyklister generelt. Dette er især oplagt i de større danske byer, hvor afstandene er overkommelige på cykel. Venstre vil derfor stille skarpt på cyklistfremmende tiltag som bedre parkeringsforhold, ombygning af lyskryds, grønne cykelbølger, kampagner mm.

Positive erfaringer med Odense Cykelby
Erfaringer fra Odense Cykelby-projektet viser, at det med en relativt beskeden investering er muligt at nå ganske mærkbare resultater:

  • Vækst i cykeltrafikken på 20 pct. – det svarer til 25.000 ekstra cykelture hver dag.
  • Godt halvdelen af de nye cykelture stammer fra bilister, der frivilligt har foretaget et skift.
  • Der blev sparet udgifter for 33 mio. kr. på sundhedsområdet.

Projektet i Odense kostede i alt 20 mio. kr. hvoraf Vejdirektoratet og Transportministeriet finansierede halvdelen. Projektet blev gennemført succesfuldt udelukkende med positive virkemidler og dermed ingen form for restriktioner på biltrafikken. Læs mere om projektet på www.cykelby.dk

De tidligere amtsveje er efter kommunalreformen overgået til at blive statsveje. Mange af disse veje anvendes til cykeltrafik. Nyanlæg og opgradering af cykelstier ved disse nye statsveje kan medvirke til at fremme cyklismen.

Venstre mener, at cyklisme kan fremmes gennem en forbedret planlægningsindsats med udarbejdelse af en samlet cykelsti-plan for det statslige vejnet, særlig inddragelse af hensynet til cykeltrafik i forbindelse med VVM-undersøgelser og målrettet etablering af ny trafiksikker cykelinfrastruktur.

Venstre vil:

  • Afsætte en pulje til cyklisme i forbindelse med efterårets forhandlinger om investeringer i fremtidens infrastruktur, bl.a. til statslig medfinansiering af cykelbyprojekter i landets største byer.
  • Konsekvent inddrage hensynet til cyklister ved fremtidig fysisk planlægning (kommuneplaner, lokalplaner osv.) samt ved VVM-undersøgelser for konkrete infrastrukturprojekter.
  • Udarbejdelse af en samlet cykelstiplan for det statslige vejnet.
  • Undersøge om fremkommeligheden for cyklister kan styrkes, eksempelvis ved at tillade cyklister at køre til højre, selv om lyset viser rødt eller ved at lave grønne bølger for cykler i byerne.

Kilde: Venstres Folketingsgruppe:
“Mindre CO2 fra transport” Maj 2008. PDF.