Ny vejvisning for cyklister

Vejvisningen er det kit, som binder stier i eget tracé, stier langs veje, skovveje og kommuneveje sammen til ruter for cyklister, ridende og vandrere. Derfor er vejreglerne for afmærkning heraf, noget af det vigtigste værktøj for vejmyndighederne i bestræbelserne på at skabe gode adgangsforhold for disse lette trafikanter. En nyrevideret vejregel forventes godkendt i Vejregelrådet den 19. juni 2008.

Kommunerne har nu fået fornøjelsen af at overtage amternes arbejde med afmærkning af nationale og regionale cykelruter. Alene dette arbejde vil sikkert give nogle vanskeligheder i starten, og er da også en af grundende til, at den reviderede vejregel om vejvisning kommer nu.

Samtidig giver det kommunerne mulighed for at starte på en frisk og rette op på mange af de problemer med sjusket vejvisning på cykelruterne, som man har set tidligere. Det gælder f.eks. opsætning af vejvisningstavler på andet udstyr. Det vil man gerne til livs nu.

Tekniske finesser og fiduser
For at undgå at symboler peger én vej og pil en anden vej og for at undgå at hovedtavle og undertavle drejes i forhold til hinanden, foreslås det at trykke hovedtavle og undertavle på samme metalplade, men visuelt adskilt med hvid ramme omkring begge. Endvidere er det blevet tilføjet i vejreglen at
rutenummerkasser på rutetavler altid skal have samme højde, og at man derfor må forlænge tavlen, hvis der også skal være plads til et navn eller flere rutenumre.

Endvidere er der indført en ”stinavnetavle”, som kommunerne har savnet. Den benyttes, hvis en cykelrute gennemgående er skiltet med ét rutenummer, men på en delstrækning har et lokalt stinavn, som man gerne vil vise.

Basis principper i vejvisningen
Grundprincipperne i vejvisningen, misforstås ofte. Man ser f.eks. af og til ”en usynlige parallel skiltning” og pile pegende opad. Derfor bliver det slået fast i den nye udgave af vejreglen, at :

”Vejvisningssystemet for cyklister, ridende og vandrere består af en langsgående afmærkning, hvorved menes, at vejvisningen kun ses, når man er på den pågældende rute”.

Er der ingen vejvisning skal man fortsætte ligeud. Rutetavler med venstrevendt symbol benyttes til bekræftelse af, at man er på ruten. Der anvendes ikke pile ved “ligeudvejvisning”. Ved retningsændring af ruten anvendes pil på undertavle under rutetavle, pilvejviser, tabelvejviser eller diagramtavle.

En fremtid for de nationale cykelruter
Da kommunerne formentlig har svært ved at koordinere nationale cykelruter fra Skagen til Gedser, tager vejreglen hånd om fremtidig styring heraf:

Nationale cykelruter kan omlægges og nye indføres såfremt:

  • Ruten er af national betydning, dvs. den går gennem flere landsdele og er mindst 200 km.
  • Der foreligger en indstilling fra Samarbejdsudvalget vedrørende Turistvejvisning herom.
  • Ruten skal være entydig uden blindtarme, sløjfer og forgreninger.
  • Ruten skal være tydeligt afmærket – også i byer og ved færgehavne.
  • Omlægning af ruter skal koordineres med udgivelser af kort og guider.
  • Ruten bør ikke have dobbeltnummerering, dvs. overlap mellem flere ruter, bortset fra korte strækninger. Ligeledes bør overlap med Marguerite ruten undgås.
  • Endvidere bør der laves midlertidig afmærkning ved ruteændringer, f.eks. grundet færgenedlæggelser og lignende.

Endvidere er det nu bestemt, hvordan kommunerne skal tackle de regionale ruter, der defineres som: ”cykelruter, der forløber gennem flere kommuner, som typisk er lidt længere end beregnet til en dagstur, og som har tilhørende overnatningsfaciliteter, men som ikke er en national cykelrute”.

Europæiske cykelruter
Som omtalt andetsteds er man nogen steder i Europa begyndt at afmærke EuroVelo ruterne med et særligt logo. Hidtil har det ikke været muligt at benytte logoer på nationale cykelruter i Danmark, men den reviderede vejregel åbner mulighed for at man kan sætte logo i farver på undertavle i forbindelse med at europæiske cykelruter forløber på nationale ruter. Logoer skal dog for hver enkel rute godkendes i Vejdirektoratet.

Flere muligheder for servicevejvisning
Endelig er der muligheder for at vejvise til turistattraktioner og service – noget der hidtil stort set ikke er sket på cykelruterne. Dels kan man bruge de eksisterende sort-hvide Mtavler med blå kant til seværdigheder, stationer, campingpladser, teltpladser, rastepladser m.v., dels kan man bruge den ”særlige servicevejvisning” i sort-hvid f.eks. til indkøbsmuligheder og B&B, som ligger lidt væk fra ruten. De sidstnævnte skal dog i princippet betales af ejerne, men kommunen kan godt vælge at betale.

Signaturer på rutekort
Vejreglen indeholder også et kapitel om rutekort og – brochurer, hvoraf fremgår forslag til brug af signaturer på kortene. Det ville være en stor fordel for cyklisterne om disse forslag blev brugt, så man altid kan genkende kortenes signaturer. Signaturfarverne er valgt, så de matcher med skiltene ude i virkeligheden, og det er som noget nyt slået fast i terminologien, at en rute er noget, som er afmærket, men en grøn streg på kortet, som viser noget, der ikke er afmærket, kaldes et turforslag!

Vejregelforslaget ”Vejregler for vejvisning på cykel-, ride- og vandreruter” kan ses på www.vejregler.dk

NB. Der afholdes kursus i VEJ-EU om vejreglen 21.-22. april 2009 i Vejle – sæt kryds i kalenderen og se nærmere www.vej-eu.dk.

Af civilingeniør Jens Erik Larsen
De Frie Fugle
Mail: je@friefugle.dk