En cykelpakke til de københavnske cyklister

København skal være verdens bedste cykelby. Derfor har et enigt teknik- og miljøudvalg netop vedtaget at investere yderligere 75. mio. kr. i bedre cykelforhold frem mod 2010.

Cyklernes betydning for det københavnske bymiljø er for alvor sat på dagsordenen. Inden for de næste tre år vil de københavnske cyklister få bredere cykelstier, cykelruter, bedre cykelparkeringsforhold, tryggere vejkryds, flere grønne bølger og bedre fremkommelighed i byen. Tiltag, som skal være med til at gøre København til verdens bedste cykelby og motivere københavnerne til at vælge cyklen frem for bilen.

“2008 bliver et godt år for de cyklende københavnere. Vi har vedtaget en række rigtig gode projekter, som vil gøre det endnu bedre og mere attraktivt at være cyklist, og samtidig bliver 2008 året, hvor cyklisterne kommer til at nyde godt af de mange cykelprojekter, som blev besluttet i 2006″ , siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam.

I kommunens miljøudspil er der opsat konkrete mål om, hvor langt København skal nå på cykelområdet i 2015. Her skal halvdelen af københavnerne, som arbejder eller studerer i byen, cykle til og fra arbejde eller studie, antallet af alvorlige cykeluheld skal være reduceret med 50 procent i forhold til i dag, og så skal mindst 80 procent af de københavnske cyklister føle sig trygge, når de cykler i byen.

Cykelpakken III
Flere af de cykelprojekter, som politikerne netop har godkendt, er en del af Cykelpakken III.

Cykelpakken er de samlede forslag som, københavnerne bidrog med i efteråret, da kommunen inviterede til cykelworkshops for at få københavnernes bud på, hvor kommunen kunne investere 75. mio. kr. til at forbedre byens cykelforhold.

“På de to workshops, fik vi mange gode forslag til, hvilke projekter vi kan prioritere i fremtiden. Cykelpakken er et rigtigt godt eksempel på, hvad god dialog og inddragelse af københavnerne kan resultere i” , siger teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam.

Københavns Kommune har i alt afsat godt ¼ mia. kr. på at forbedre forholdene for cyklisterne i årene 2006-2010.

Til Jyllands-Posten siger Klaus Bondam: “Først og fremmest skal vi nå vores mål, at halvdelen af byens indbyggere tager cyklen på arbejde i 2015. Det er nu lykkedes os at finde næsten en kvart milliard til cyklisme, og vi kan sagtens bruge mere, for der er virkelig behov for et løft. Vi kæmper jo med trængsel i København, og så betyder det da noget for mænd med min alder og i min størrelse, at vi får rørt os hver dag.”

“Det er ingen da hemmelighed, at vi er på god fod med Klaus Bondam. Blandt andet har de grønne cykelruter været en af vores hede drømme i mange år. Arbejdet med denne cykelpakke har været lidt som at slippe en otteårig løs i en slikbutik,” siger Erik Hjulmand, formand for Dansk Cyklist Forbunds afdeling i København.

Forbedring af cykelparkering
I 3×25 mio. kr. cykelpakken vedtaget i juni 2007 blev der afsat 25 mio. kr. til en omfattende indsats på cykelparkeringsområdet.

I Cykelpakke III fortsættes indsatsen for at skabe god cykelparkering ved stationerne. God cykelparkering er ikke alene et kommunalt ansvar. Hvis det skal være muligt at løfte området, skal en række andre aktører udover kommunen også bidrage: butikker, arbejdspladser, beboere, private bygherrer, staten, DSB og Ørestadsselskabet. Fokus vil i de kommende år være på i højere grad at få inddraget disse parter i bestræbelserne på en fortsat forbedring af cykelparkeringsforholdene.

Grønne cykelruter

Nørrebroruten er næsten færdig, ligesom der i de senere år er etableret dele af andre grønne cykelruter. I cykelpakke III igangsættes implementeringen af rækkefølgeplanen for cykelruterne med at etablere den centrale del af Christianshavnsruten samt projektmodne en del af Svanemølleruten.

Cykelstier og cykelbaner
Udbygningen af cykelstinettet fortsætter. Fokus er i Cykelpakken III på projekter rettet mod strækninger med mange cyklister, inklusiv at få gennemført det første projekt med udvidelse af eksisterende cykelstier.

Forbedringer i kryds
I 3×25 mio. kr. cykelpakken vedtaget i juni 2007 blev der afsat 7,8 mio. kr., der blev brugt på mindre forbedringer i en række kryds. I Cykelpakken III er det valgt at prioritere større ændringer i et par af de kryds, som mange cyklister passerer og hvor der sker relativt mange uheld.

I udformningen af krydsene vil der også blive lagt vægt på at forbedre fremkommelighed og oplevet tryghed.

Flere genveje og færre ”små sten” på vejen
Både genveje (”smutveje”) og de små irritationsmomenter på den daglige cykeltur var emner der optog deltagerne på de to afholdte workshops. En del steder kan der via relativt små investeringer skabes væsentlige genveje for cyklisterne, det kan være via fx tilladelse til cykling mod ensretningen eller cykling i parker. I Cykelpakken II er der allerede afsat penge til at realisere en række ”genveje”.

Et andet område, der prioriteres i Cykelpakken III, er de mindre irritationsmomenter, som cyklister oplever på deres daglige cykelvej; en rampe til cykelstien der mangler, afstribning der er uhensigtsmæssig etc.

Sådanne små problemer falder i dag ofte mellem to stole idet de ikke kan løses som et led i den almindelige drift, og heller ikke kan bære en anlægsbevilling. Samtidig er det også hvad de ”små sten angår” muligt at opnå mærkbare forbedringer for relativt små midler.

Vejvisning
Bedre fremkommelighed for cyklister handler også om at gøre det nemmere for cyklister at finde den korteste vej rundt i byen, i den sammenhæng gennemføres blandt andet projekter med forbedret skiltning og en cykelruteplanlægger på Internettet.

Kommunikation og kampagner
København ”brandes” som ”verdens bedste cykel by” både overfor egne borgere og eksternt som et led i at få flere op på cyklen. Kampagner og salg af “I-Bike” merchandise skal blandt andet bidrage hertil.

Yderligere oplysninger om Cykelpakken kan fås ved henvendelse til:

Københavns Kommune
Center for Trafik
Cykelkoordintaor Andreas Røhl
Mail: androl@tmf.kk.dk
Telefon: 33 66 31 66