Ny cykelhandlingsplan for Århus Kommune

Århus Byråd har vedtaget en ambitiøs cykelhandlingsplan, som skal medvirke til at gøre det både mere attraktivt og sikkert at cykle i Århus. En plan der bl.a. var stærkt medvirkende til at sikre Århus titlen som Årets Cykelby 2007. Prisen blev tildelt af Dansk Cyklist Forbund.

Hovedmålet med Cykelhandlingsplanen er at få markant flere til at cykle i Århus Kommune. Målet skal bidrage til at opfylde det overordnede mål om at ændre på trafikkens sammensætning, så en større del af transportarbejdet udføres ved brug af cyklen.

Målet har relation til den overordnede Trafikplan for Århus Midtby, der som udgangspunkt har en målsætning om, at biltrafikken inden for Ringgaden ikke må stige. Dette forudsætter blandt andet, at langt flere århusianere skal op på cyklen. Cykelhandlingsplanen kan samtidig ses som et bidrag til sundhedspolitikken.

Cykelhandlingsplanen og de foreslåede initiativer vil i fremtiden udgøre det overordnede grundlag for at fremme cykeltrafikken i Århus Kommune og herunder skal det udpegede og klassificerede hovedrutenet være styrende for prioriteringen af indsatsen. Den konkrete klassificering omfatter bl.a. udpegning af primære og sekundære ruter. Kriterierne for udpegningen har især været bestemt af, hvor cykelpotentialet vurderes at være størst.

Handlingsplanen indeholder nedennævnte 7 indsatsområder, som hver især er vigtige for at flere århusianere op på cyklen:

1. Sammenhængende cykelrutenet
Cyklisters mulighed for hurtig, direkte og sikker kørsel mellem de vigtigste cykelmål skal styrkes. Cykelhandlingsplanen fastlægger – som en hovedindsats – et samlet cykelrutenet bestående af en række eksisterende og nye hovedruter. Det udpegede hovedrutenet, og en klassificering af ruterne i fire klasser, skal udgøre grundlaget for prioritering af stinettets fremtidige standard og udbygning.

Som et supplement til de traditionelle ruter er der endvidere foreslået 6 helt nye ruteforløb langs kilerne af de stærkt trafikerede radialveje. Fælles for dem er, at de er hurtige, direkte og sikre stiforbindelser med rekreative kvaliteter i en passende afstand fra trafikvejenes trængsel og luftforurening.

2. Fremkommelighed i kryds
At kunne komme hurtigt frem er højt prioriteret blandt cyklister. Med dette indsatsområde er der sat fokus på de kryds, der indgår i hovedrutenettet.

Krydsforbedringer kan bidrage til at gøre det både lettere, hurtigere og mere sikkert at færdes på cykel. Herunder er der planlagt gennemført tiltag såsom signalprioritet for cyklister på udvalgte strækninger, cykelstier udenom kryds og busholdepladser, ændrede vigepligtsforhold og erstatning af traditionelle bomme med bump.

3. Trafiksikkerhed
Cyklister er en udsat trafikantgruppe, og uheldsrisikoen udgør et problem i forhold til at få flere til at cykle. Især er der i handlingsplanen fokus på forbedring af de sorte pletter for cyklister. Ulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister er også højt prioriteret.

Århus Kommune undersøger netop nu mulighederne for at videodetektere samtidigt ankommende højresvingende lastbiler og cyklister i signalregulerede kryds. Detekteres der mulige konflikter skal der udløses en advarsel til cyklisten i form af en blinkende tavle med eksempelvis påskriften “Cyklist – Giv agt”.

4. Parkeringsforhold
Flere cyklister skaber behov for flere og bedre parkeringsfaciliteter – ikke mindst i City. I dag kigger mange cyklister forgæves efter en cykelparkeringsplads i City. Ikke kun cyklisterne, men også det generelle bybillede, vil drage nytte af flere og bedre organiserede parkeringsmuligheder for cyklister.

Muligheden for at indføre en tilbagevendende oprydningskampagne er netop nu ved at blive undersøgt. En stor del af manglen på cykelstativer skyldes herreløse cykler, der blot står og optager plads i stativerne.

5. Kombinationsrejser
Ved en kombinationsrejse forstås en rejse, hvor trafikanten anvender flere transportmidler, for eksempel ved at skifte fra bil til cykel undervejs.

Øget fokus på kombinationsrejser skal ses i sammenhæng med andre indsatser for at løse Århus´ trafikproblemer, og skal være med til at øge cyklens aktionsradius. Herunder er der bl.a. foreslået etablering af en række Parkér og Cykel terminaler samt bedre medtageordninger for cykler i den kollektive trafik.

6. Drift og vedligeholdelse
Cyklister er i højere grad end andre trafikanter påvirket af detaljer i veje og stiers udformning og vedligeholdelse.

Vedligeholdelsen skal forbedres og afstemmes med det udpegede hovedrutenet, så komforten og fremkommeligheden forbedres. Pt. gennemfører Trafik og Veje en jævnhedsmåling af samtlige 500 km cykelstier i Kommunen for at få et bedre overblik over stiernes tilstand. Jævnhedsmålingerne gennemføres med en lille målebil med påmonteret laser, der detekterer ujævnheder på stinettet. Udover X,Y koordinaterne registreres også Zkoordinaterne på cykelstierne, hvilket muliggør en komplet optegning af cykelruternes horisontale linieføring.

7. Information og dialog
Gode cyklistforhold skabes bedst i dialog med brugerne. Konkret information (for eksempel cykelkort og skiltning), dialog med foreninger og fællesråd samt kampagner skal få flere til at benytte tilbuddene.

Det videre arbejde
Cykelhandlingsplanen er en langsigtet rammeplan. Indenfor handlingsplanens indsatsområder skal der fremover udarbejdes egentlige projekter, der skal forelægges Byrådet med henblik på realisering.

Cykelhandlingsplanen indeholder samlet set projektforslag for ca. 240 millioner kroner.

I Århus Kommunes budget 2008 er dog allerede nu afsat 50 mio. kr. over de kommende 5 år til realisering af dele af cykelhandlingsplanens aktiviteter. Pengene skal sikre, at planen kommer godt fra start.

Som opfølgning på vedtagelsen af cykelhandlingsplanen vil der således blive udarbejdet forslag til udmøntning af de 50 mio. kr. der er afsat til forbedringer af forholdene for cyklister.

Med baggrund i handlingsplanens prioriteringsprincipper, kan højt prioriterede forbedringer ligge inden for følgende hovedområder:

· En markant forbedret drift og vedligeholdelse i en årrække
· Anlæg af de nye cykelruter
· Kampagner og information for at fremme cyklismen
· Forbedring af “missing links” på hovedrutenettet
· Cykelparkering
· Trafiksikkerhed og vejvisning

Yderligere oplysninger om cykelhandlingsplanen kan fås hos Trafik og Veje, civilingeniør Pablo Celis, tlf. 89404479, e-mail: pc@vej.aarhus.dk.