Ny national cykelstrategi

Som kom det længe ventede udspil til Transport- og Energiministeriets nye cykelstrategi endelig. Strategien er et bidrag til at få endnu flere danskere til at vælge cyklen, at få cyklisterne sikkert til og fra arbejde, ud i naturen og til fritidsaktiviteter.

Den nye nationale cykelstrategi rummer dels en lang række konkrete indsatser i forhold til statens cykelinfrastruktur, dels en række konkrete initiativer, der kan inspirere vej- og trafiksektoren til at fremme og udvikle cykeltrafikken – herunder en forbedring og sikring af videndelingen på CYKELVIDEN.

Nye udfordringer for staten
Cykeltrafikken er primært koncentreret omkring kommunernes del af vej- og stinettet. Men staten har med kommunalreformen overtaget mere end 2.000 km tidligere amtsveje, som i modsætning til det hidtidige statsvejnet i overvejende grad også benyttes til cykeltrafik.

En lang række af de nye statsveje går gennem byer og byområder, hvor cykeltrafikken normalt er betydeligt større end i åbent land. Den store udfordring for staten vil i fremtiden blive at sikre gode forhold, som kan fastholde den nuværende cykeltrafik på statens vej- og stisystem, og samtidigt animere flere til at springe på cyklen.

Indsatser på statens infrastruktur
Indsatsen i den nationale cykelstrategi omfatter følgende 6 hovedinitiativer og aktiviteter til forbedring af den statslige cykelinfrastruktur, herunder en målrettet anvendelse.

1. Etablering af ny trafiksikker cykelinfrastruktur
2. Målrettet vedligeholdelsesindsats
3. Forbedret planlægningsindsats
4. Særlig inddragelse af hensyn til cykeltrafik i VVM-redegørelser
5. Initiativer for øget cyklistsikkerhed
6. Øget fokus på cyklismen i den kollektive trafik

Til indsatsen på den nationale cykelinfratruktur er der afsat ca. 25 mio. kr. til at sikre en forbedring af fremkommeligheden og trafiksikkerheden på statsvejnettet. Med Vejdirektoratets egne priser svarer dette eksempelvis til anlæg af ca. 10 km dobbeltrettet stianlæg i eget tracé.

På driftssiden er der ca. afsat 25 mio. kr. til vedligeholdelse af den eksisterende cykelinfrastruktur på statsvejene.

Inddragelse af cykeltrafik i VVM-redegørelser
Som en del af strategiens planlægningsindsats er der som noget nyt foreslået inddragelse af hensynet til cyklisters fremkommelighed og sikkerhed ved VVM redegørelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet) ved nye anlægsprojekter langs statsvejnettet.

VVM-redegørelsen skal være med til sikre, at forholdene for cyklister bliver tilgodeset så godt som muligt, bl.a. i form af niveaufrie stikrydsninger af vejprojektet og tilslutningsanlæg samt alternative parallelruter for cyklister og andre langsomme køretøjer.

Idékatalog for kollektive trafik-knudepunkter
Kombinationen mellem cykel og kollektiv trafik kræver gode tilkørsels- og parkeringsmuligheder for cykeltrafikken. Cykelstrategien lægger op til, at der udarbejdes et idékatalog med en beskrivelse af mulighederne for at parkere sin cykel i forbindelse med skift til den kollektive trafik. Idékataloget vil bl.a. blive udarbejdet med inspiration fra Cyklistforbundets kommende cykelparkeringshåndbog.

Staten som inspirator for kommunerne
Amternes nedlæggelse i forbindelse med kommunalreformen har betydet et særligt behov for en sektorrettet indsats fra statens side. Faglig viden og indhøstede erfaringer om cykeltransport, cykelfaciliteter og infrastrukturløsninger for cykler skal kunne deles mellem dem, der cykler, og de organisationer og myndigheder, som varetager opgaver på cykelområdet. Dette er navnlig relevant i forhold til de nyorganiserede kommuner, som har ansvaret for mange veje med cykeltrafik.

Det gælder også i forhold til såvel offentlige som private arbejdspladser med mange nuværende og potentielle cyklister. Cykeltrafikken på landsplan har været faldende over de seneste 15 år, og der er derfor også fra statens side behov for en målrettet indsats for at medvirke til at vende denne udvikling.

Som led i opfyldelsen af den strategiske vision lægger den nationale strategi op til at der ydes en målrettet indsats, således at de relevante myndigheder sikres nødvendig viden og inspiration til brug for den fremtidige indsats. I den nationale cykelstrategi gennemføres seks hovedindsatser rettet mod sektoren:

1. Regional forankring af trafiksikkerhedskampagneindsats
2. Nye initiativer vedrørende cykelrutefaciliteter og cykelturisme
3. Etablering og udvikling af internetbaserede ”vidensportaler”
4. Udbredelse af kendskabet til virksomhedsordninger
5. Årlig konference om udvikling af cykeltrafikken
6. Udvikling af ny viden om cykeltrafik

Udbygning af CYKELVIDEN
Selv om mange kommuner med kommunalreformen er slået sammen til større og mere ressourcestærke enheder, vil der fortsat være et behov for, at staten, kommunerne og andre med interesse for cykeltrafik kan kommunikere og udveksle erfaringer. Derfor er der behov for at indsamle og formidle eksisterende og ny viden om sikker cykeltrafik – især af trafikteknisk karakter.

I strategien er det således foreslået, at der gennemføres et projekt i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund vedrørende udvikling af hjemmesiden ”Cykelviden.dk” med den nyeste cykelfaglige viden på området. Herudover vil staten stille Vejdirektoratets cykelfaglige viden til rådighed for kommuner og andre interessenter på vejområdet via bl.a. internettet.

Virksomhedsordninger
Stadig flere danske virksomheder får øjnene op for, at motion og sundhed er emner, som virksomhederne med fordel kan engagere sig i. Det har vist sig, at medarbejdere, der cykler til arbejde, har færre sygedage og er mere energiske end medarbejdere, der ikke dyrker daglig motion.

Medarbejderne får et bedre og længere liv af daglig cykling, men det er også en god forretning for virksomheden at tilskynde til – og investere i – medarbejdernes cykling.

I forbindelse med kampagnen ”Vi Cykler Til Arbejde” (VCTA) arbejder Cyklistforbundet på at opstille nogle vilkår for, at en virksomhed kan kaldes ”cykelvenlig virksomhed. Virksomhederne skal aktivt deltage i VCTA, stille faciliteter til rådighed for medarbejdere som f.eks. bad og omklædningsmulighed, anskaffe sig personale- og gæstecykler til udlån, etablere gode cykelparkeringsforhold og give mulighed for cykelservice.

I strategien er det derfor foreslået, at der i samarbejde med Dansk Cyklist Forbund gennemføres et udviklingsprojekt for etablering af virksomhedsordninger indenfor ministeriets koncern.

Læs mere om de enkelte indsatsområder i den nationale cykelstrategi på www.trm.dk eller på www.cykelviden.dk.