Fremme af cyklisme i europæiske byer

I foråret 2004 blev Frederiksberg Kommune inviteret til at deltage i et EUprojekt, hvis overordnede formål var at fremme cyklisme i europæiske byer. Projektet løb over årene 2004, 2005 og 2006, og der var deltagelse fra følgende 7 byer ud over Frederiksberg: Sevilla (Spanien), Firenze (Italien), Dresden (Tyskland), Kielce (Polen), Budapest (Ungarn), Xanthi (Grækenland) og Mesa Yitonia (Cypern).

Det overordnede budget for projektet var 1.510.000 Euro. Frederiksberg Kommunesandel var 150.000 Euro. Dette beløb blev senere øget til 166.000 Euro. Halvdelen blev finansieret af EU, mens Frederiksberg Kommune selv finansierede den anden halvdel.

Overordnet er der blevet indsamlet mange oplysninger om forholdene i partnernes byer/kommuner, både for at give et billede af den enkelte partner/kommune, men også for at kunne sammenligne partnerne.

Partnerne har skiftedes til at være vært for møderne, og hvert sted har der været arrangeret en cykeltur. Det har været spændende – nogle steder lidt for spændende at prøve at cykle i de forskellige byer. Forholdene for cyklister har været af meget varierende kvalitet, hvis der overhovedet har været taget hensyn til cyklister.

På det lokale niveau havde projektdeltagerne hver især deres egne projekter, som spændte bredt over planlægning af cykelruter/-stinet, etablering af cykelsti, udbredelse af cyklen som transportmiddel ved at reklamere for den gennem forskellige arrangementer/happenings/konkurrencer/annoncer samt udvikling og implementering af cykelparkering.

Frederiksberg Kommunes lokale projekt
For Frederiksberg Kommunes vedkommende bestod det lokale projekt i at udarbejde cykelregnskab for 2004 og 2005 samt at udarbejde en cykelpolitik.

Cykelregnskabet samler al den viden vi har om cyklister i vores kommune. Det indeholder fakta om bl.a. cyklens andel af ture, cyklistmængder udvalgte steder, cykelparkering, cyklistuheld samt børns transportvaner til skole. Derudover indeholder det en transport- og holdningsundersøgelse, hvor formålet er at undersøge borgernes cykelvaner og holdninger til kommunens indsats på cykelområdet.

Vi har valgt at udarbejde de første cykelregnskaber uden alle de oplysninger, vi måske kunne ønske os. Det vigtigste var at komme i gang med arbejdet, og så ellers lade regnskabet udvikle sig over årene. Det er tanken, at cykelregnskabet fremover skal udgives hvert andet år, men at det stadig skal indeholde tal vedrørende f.eks. cyklistuheld og cyklistmængder fra alle år, altså også de år, hvor der ikke udgives et cykelregnskab.

Med cykelregnskabet som baggrund gik vi i gang med at udarbejde en cykelpolitik, hvor vi har haft følgende politisk vedtagne proces:

 • I juni 2006 blev der afholdt et visionsmøde for cyklister, hvor der blev formuleret et oplæg til en vision for cykelpolitikken.
 • I august 2006 blev det første møde med de udpegede interessenter afholdt (Dansk Cyklist Forbund (lokalforeningen og landsorganisationen), Frederiksberg Politi, de store uddannelsesinstitutioner (CBS og KVL), Ældrerådet samt Handicaprådet). Interessenterne blev præsenteret for cyklisternes vision samt direktoratets oplæg til målsætninger. Dette blev diskuteret, og interessenterne kom derpå med forslag til forskellige indsatsområder og handlinger, der kan iværksættes for at nå målsætningerne.
 • I september 2006 var skolerne, som også var udpeget som interessenter, inviteret til et særskilt møde. Her blev de ligeledes præsenteret for cyklisternes vision samt direktoratets oplæg til målsætninger. Herefter kom skolerne med deres forslag til indsatsområder, og fik desuden inspiration til at igangsætte arbejdet med en trafikpolitik på den enkelte skole.
 • I november 2006 blev interessenterne fra mødet i august præsenteret for et oplæg til en cykelpolitik for Frederiksberg Kommune med mulighed for at kommentere indholdet.

Cykelpolitikken udpeger syv overordnede indsatsområder:

 • Fremkommelighed – trafikafvikling og prioritering
 • Sikkerhed og tryghed
 • Fysiske anlæg – stier, parkering og vedligehold
 • Kombinationsrejser
 • Børn på cykel
 • Information, kampagner og dialog med cyklister
 • Opfølgning og forhold til anden planlægning

Inden for hvert af disse indsatsområder er der opstillet forslag til målsætninger, indikatorer og resultatmål.

På nuværende tidspunkt afventer cykelpolitikken den politiske behandling, som forventes at ske inden sommerferien.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Frederiksberg Kommune
Lone Andersen
loan04@frederiksberg.dk