BYPAD – europæisk kvalitetssikring af den lokale cykelpolitik

BYPAD eller ”BicYcle Policy AuDit” er en europæisk standard for evaluering af byers og regioners cykelpolitik. BYPAD, BYPAD+ og BYPAD Platform er navnene på de tre EU-projekter, der siden 1999 har udviklet, tilpasset og implementeret evalueringsværktøjet.

Der er i dag mere end 65 byer i 15 europæiske lande, der har fået deres cykelpolitik evalueret og efterfølgende er blevet certificerede BYPAD-byer. I Danmark har Odense, Hillerød, Viborg og Nakskov fået deres cykelpolitikker evalueret af BYPAD.

BYPAD-processen består af 10 trin, og selve certificeringen gennemføres af særligt uddannede BYPAD-auditors. Der er i dag 34 certificerede auditors i 20 europæiske lande, og det seneste uddannelsesforløb blev gennemført i august måned i Østrig, hvor bl.a. to konsulenter fra COGITA deltog og blev certificerede som BYPADauditors.

Et dynamisk procesværktøj
BYPAD er et meget involverende procesværktøj, der er meget velegnet til at skabe medejerskab og forankring af cykelpolitikken såvel politisk og organisatorisk i kommunen som hos brugergrupperne (cyklisterne). Et medejerskab der kan medvirke til at kvalificere kommunens cykelpolitik, skabe positiv bevågenhed, legitimitet, ressourcer og smidiggøre den efterfølgende implementering af cykelpolitikken.

BYPADs karakter af et dynamisk procesværktøj bevirker, at der ikke på forhånd er fastlagt et bestemt niveau for at blive certificeret som BYPAD-by. Certificeringen sker nemlig med udgangspunkt i det konkrete niveau, hvor man befinder sig. Dette er en klar styrke ved BYPAD, og der er således ikke tale om et værktøj for en eksklusiv kreds af cyeklbyer. BYPAD tilbyder således også byer, der først skal i gang med at skabe bedre forhold for cyklister klare incitamenter og værktøjer til at gå i gang med at udvikle en cykelpolitik. Med BYPAD får man nemlig et systematisk værktøj til analysere styrker og svagheder ved den lokale cykelpolitik, ligesom kommunen får klare anbefalinger til fremtidige forbedringer af den eksisterende cykelpolitik. Kommunen bliver således ved hjælp af BYPAD i stand til både at udvikle og evaluere den lokale cykelpolitik.

BYPAD metoden
BYPAD-metoden tager udgangspunkt i et spørgeskema, der består af 9 moduler. Spørgeskemaet findes i tre versioner, der retter sig mod hver sin særlige målgruppe: mindre byer, større byer og regioner. Der er dog ikke tale om et spørgeskema i traditionel forstand, men snarere et proces- og dialogværktøj, som BYPADauditoren anvender til at skabe et fælles overblik over status for den nuværende cykelpolitik og samtidig opstille mål og handlinger for den fremtidige cykelpolitik.

Spørgeskemaets 9 moduler falder indenfor 3 overordnede faser planlægning, implementering og evaluering af cykelpolitikken. Der er tale om gensidigt afhængige moduler og faser, der tilsammen kan medvirke til at sikre en bæredygtig og velbalanceret cykelpolitik.

I planlægningsfasen opererer spørgeskemaet med spørgsmål indenfor kategorierne: Brugerbehov, ledelse og samarbejde, politiske dokumenter samt økonomi og personale. I implementeringsfasen opererer spørgeskemaet med kategorierne: Infrastruktur og sikkerhed, kommunikation og uddannelse, komplementære handlinger samt målgrupper og partnerskaber. Det sidste modul fokuserer på evaluering og monitorering af cykelpolitikkens effekter.

Processen skridt for skridt
I forbindelse med en BYPAD-evaluering nedsættes en evalueringsgruppe bestående af repræsentanter fra politikere, embedsmænd og cyklistinteressegrupper i kommunen/regionen. De tre grupper udfylder individuelt spørgeskemaet og sender det efterfølgende til auditoren. Med udgangspunkt i de udfyldte spørgeskemaer indplacerer auditoren kommunens cykelpolitik på et foreløbigt niveau i forhold til de 4 BYPAD niveauer. Evalueringsgruppen mødes herefter til en fælles dialog omkring niveauplaceringen og dermed en fælles dialog og forståelse af status for kommunens nuværende cykelpolitik/indsats. BYPAD-metoden viser sig erfaringsmæssigt at fremme konsensus og en fælles forståelse, der er afgørende for at videreudvikle cykelpolitikken. På baggrund af dette møde med evalueringsgruppen udarbejder BYPAD-auditoren efterfølgende en statusrapport samt fremsender forslag til en handlingsplan/kvalitetsplan for fremtidige mål og initiativer, herunder prioriteringer, ansvarlige, tidsperspektiv og budget. Denne plan drøftes på et afsluttende møde med evalueringsgruppen.

Med BYPAD certificeringen og nedsættelsen af evalueringsgruppen opnår kommunen således et bredt forankret medejerskab for cykelpolitikken. Det forholdsvis omfangsrige spørgeskema medvirker ikke alene til at sikre, at evalueringsgruppen kommer ind på mange forskellige facetter og aspekter omkring cykelpolitikken/- indsatsen, hvilket giver et solidt grundlag for en fælles dialog omkring gældende status, men spørgeskemaets særlige opbygning giver også inspiration og konkrete handlingsanvisninger i forhold til, hvordan cykelpolitikken kan udvikles og forbedres i fremtiden.

Hvorfor BYPAD?
Med en BYPAD-audit opnår man en europæisk certificering som cykelby. Certificeringen baserer sig på europæisk ”best practise” og er dermed et velafprøvet værktøj til at (videre)udvikle cykelpolitikker. Med en BYPAD-audit får kommunen således adgang til en fælles europæisk videns- og erfaringsudveksling, der kan medvirke til at kvalificere cykelpolitikken.

Værktøjets dialog- og procesform sikrer, at de forskellige interessenter i forhold til kommunens cykelindsatser involveres aktivt og ansvarliggøres for kommunens cykelpolitik. Det brede medejerskab sikrer gode forudsætning for en succesfuld forankring af cykelpolitikken, og dermed at de opstillede mål og visioner også omsættes til konkrete handlinger.

Herudover har BYPAD certificeringen også en høj signalværdi overfor borgere og den øvrige omverden og giver samtidig mulighed for aktiv benchmarking med de pt. mere end 65 andre BYPAD-byer i Europa.

Yderligere oplysninger om BYPAD kan fås ved henvendelse til:

Morten Rettig
COGITA
mr@cogita.dk