Svendborg – Sikker Cykelby

I slutningen af 1990′erne gennemførte Svendborg Kommune projektet Svendborg Sikker Cykelby. Idéen med projektet var at forbedre cyklisters trafiksikkerhed og tryghed samt at få flere svendborgensere til at cykle.

Svendborg Sikker Cykelby er nu blevet evalueret. Tallene taler sit helt klare sprog. Projektet har overordnet været en succes og er det stadig. Nedenfor er udviklinger i Svendborg opgjort fra før til efter projektet:

- Antallet af skadede cyklister er faldet med 43 procent.
- Antallet af utrygge cyklister er faldet med to tredjedele på strækninger og en tredjedel i kryds.
- Antallet af cyklister er steget med 16 procent.

Forbedringen af cyklisters sikkerhed skyldes delvist en generel udvikling i det danske samfund, mens ændringerne i cyklisters tryghed og cykeltrafikmængden er særegen for Svendborg.

I Svendborg Sikker Cykelby indgik anlæg af cykelruter, cykelbaner og flere forskellige kampagner. Blandt kampagnerne kan nævnes ”Com en ‘puter på din cykel”, ”Mobil uden bil” og firmacykler. Trafikpuljen har betalt halvdelen af udgifterne på 12 mio. kr.

Hovedaktiviteten var anlæg af cykelruten Svendborg – Thurø til 9 mio. kr. Ved dette anlægsprojekt blev der bl.a. bygget en ny bro og dæmning til Thurø, Christiansminde Sti blev asfalteret og fik belysning, og Østre Havnevej fik cykelbaner. Derudover blev flere kryds ændret og farten blev dæmpet på Hestehavevej.

Anlæg af cykelruten Svendborg – Thurø medførte et fald på tre politiregistrerede uheld med cyklister om året, heraf ét uheld med dræbte eller alvorligt tilskadekomne. Det kan ses i lyset af, at Politiet registrerer knap 100 uheld med cyklister om året i hele Svendborg Kommune. Men etableringen af cykelruten medførte også, at beboere i Christiansminde og Hestehave kvartererne begyndte at cykle mere end før, måske fordi antallet af utrygge cyklister på ruten faldt med ca. 60 procent.

Ikke alle aktiviteter resulterede i noget godt. Vestergade, som er købstadens typiske indfaldsvej, blev forsynet med forstærkede cykelbaner. Begrænsede økonomiske muligheder og pladsmangel førte til valget af cykelbaner frem for cykelstier. Det er imidlertid ikke blevet den succes, man havde håbet på. Ulykkestallet steg med ca. 20 procent, dog sådan at sikkerheden for cyklister er uændret. Samtidig benytter færre cyklister Vestergade i dag end før anlæg af cykelbanerne.

Samlet set er Svendborg Sikker Cykelby dog klart en succes. Samfundets omkostninger i relation til trafikulykker er faldet med flere mio. kr. om året som følge af projektet. Svendborgenserne føler sig mere trygge i trafikken og cykler mere. Det er en gevinst for miljøet, sundheden og økonomien.

Endelig har Svendborg Sikker Cykelby givet Svendborg Kommune mod på at sætte flere aktiviteter i gang, bl.a. en handlingsplan for trafiksikkerhed med en lang række store og små anlægsprojekter, skolevejsprojekter og kampagner. En permanent arbejdsgruppe i Teknisk Forvaltning følger løbende op på planen og koordinerer trafiksikkerhedsarbejdet med driften, herunder asfaltrenovering. Ud af det samlede driftsbudget for asfaltrenovering disponerer arbejdsgruppen over 10% som øremærkes til trafiksikkerhedstiltag.

Erfaringerne fra arbejdet med cykelruter vil endvidere komme til at spille en væsentlig rolle i de kommende års store planer for udvikling af Svendborg som bosætningsby. Her arbejdes med nye landskabelige bydele indenfor god cykelafstand af bymidten og pendlertoget til Odense. Der er således lagt op til at succesen skal fortsætte.

Evalueringen af Svendborg Sikker Cykelby er udarbejdet af Trafitec v/ Søren Underlien Jensen og kan ses i sin fulde længde på www.svendborg.dk

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Klaus Johannessen
Svendborg Kommune – Teknisk Forvaltning
Plankontoret
e-mail: tplkjo@svendborg.dk