Cykelparkeringproblemer? – hjælpen er på vej

Cykelparkeringen i København blev for nyligt stemt ind på en pinlig 2. plads blandt de 7 største arkitektoniske makværker i Danmark. Cykelparkeringen havnede på listen, fordi den er mangelfuld og organiseret efter hulter til bulter metoden og så er den mange gange ude af trit med cyklisternes reelle adfærd. Nu gør Dansk Cyklist Forbund noget ved problemet. Målet er en håndbog til kommuner og bygherrer, der fortæller, hvordan og hvornår cykelparkering skal tænkes ind i planlægning af byrum og bebyggelser.

Cykelparkering – et overset problem
Cykeltrafikken er stadig stigende i byerne og må forventes at stige yderligere. Samtidigt intensiveres indsatsen for at få flere til at bruge cyklen – men paradoksalt nok er det de færreste, der gør sig tanker om, hvor cyklerne skal parkeres, når de ikke er i brug.

En del af årsagen til problemerne ligger i, at cykelparkering ikke har haft den nødvendige bevågenhed i byarealernes forvaltning og anvendelse.

Samtidigt svækkes beslutningsprocesserne og løsningernes kvalitet ofte som følge af, at der ikke findes ensartede klare retningslinier og vejledninger til hvordan en god cykelparkering bør indrettes.

Anarkistiske cyklister eller dårlig cykelparkering?
En generel antagelse og opfattelse er, at cyklister opfører sig anarkistisk, når de skal finde en parkeringsplads til cyklen og derfor kan det være meget vanskeligt at etablere nogle gode parkeringsforhold.

Men når nogle cyklister opfører sig anarkistisk er det først og fremmest fordi der ikke er parkeringspladser nok og fordi mange af de pladser der er, ikke er placeret hensigtsmæssigt. Og endelig er mange af de stativer, der tilbydes, ikke gode nok. Og når cykelparkeringen akut trænger sig på, bliver det oftest afhjulpet med nødtørftige løsninger, der ikke altid afhjælper problemet, men ofte istedet ender med at skæmme bybilledet.

Resultatet er, at parkeringsanarkiet fortsætter trods gode intentioner og trods mange forgæves forsøg på at fremskaffe tilstrækkelige eller blot flere parkeringspladser.

Det fortsatte anarki på cykeparkeringsområdet får problemet til at fremstå som uløseligt – men det er det selvfølgelig ikke.

Problemet kan og bør løses
Hvis intentionerne om, at cykling fortsat skal være et voksende trafikfænomen i byerne, skal problemet omkring cykelparkering løses. Først og fremmest ved at man inddrager cykelparkering i alle relevante beslutningsprocesser på de relevante tidspunkter.

Ved alle bygge- og anlægsarbejder – ombygninger, renoveringer, vedligeholdelser og forbedringer, nybyggeri osv. – bør cykelparkering indtænkes fra processens start og vedblivende inddrages i hele forløbet. Helt på lige fod med andre arealkrævende overvejelser og foranstaltninger.

Dernæst er det væsentligt, at løsningerne er i orden og at de opfylder nogle få, men meget væsentlige krav:

· Parkeringsløsningerne skal sikre det nødvendige areal og de antal pladser, der er behov for.

· Parkeringsløsningerne skal sikre, at parkeringen indrettes, så den bliver anvendt.

· Parkeringsløsningerne skal give udtryk for orden, overskuelighed, overskud og accept.

Løsningerne skal med andre ord signalere, at byen eller virksomheden værdsætter at mange vælger cyklen som det daglige transportmiddel.

Indsats på to fronter
Der lægges i håndbogen vægt på, at indsatsen sættes ind på to fronter.

Dels må der tages selvstændige initiativer til at rette op på den akkumulerede elendighed. Man bør med andre ord ikke vente ”til der skal gøres noget alligevel” med at gribe ind med de nødvendige forbedringer på de steder, hvor problemet er størst.

Og dels bør man sideløbende sikre, at der ved alle nye initiativer drages omsorg for, at overvejelser om cykelparkering er med fra starten og får plads gennem hele forløbet. Også i implementeringen.

I begge tilfælde er det vigtigt, at alle involverede aktører påtager sig deres del af ansvaret for at føre cykelparkeringens interesser helskindet igennem forløbet og ud i livet.

Håndbogen som en guide
Hvis man følger håndbogens vejledninger og råd og sikrer at cykelparkering inddrages som et selvfølgeligt og seriøst element i alle bygge- og anlægsarbejder, er vi overbeviste om at problemet kan løses. Og at løsningerne vil kunne bidrage til væsentlige forbedringer af byens rum og til at øge interessen for at bruge cyklen i den daglige transport.

Håndbogen udarbejdes af Dansk Cyklist Forbund med Celis Consult som rådgiver. Håndbogen er støttet af Realdania, Nykredits Fond, Grundejernes Investeringsfond, Københavns Kommune og Dansk Cyklist Forbund. Håndbogen forventes klar ultimo 2006.

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til:

Erik Bølling Ladegård
Dansk Cyklist Forbund
Tlf: 3332 3121
Mail: ebl@dcf.dk