Serviceniveau for cyklister

Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes denne parameter ”oplevet serviceniveau”. Trafitec har for Vejdirektoratet udviklet metoder til systematisk opgørelse af cyklisters oplevede serviceniveau.

I dag findes der ingen bredt accepteret metode blandt ingeniører, planlæggere mv. til at beskrive cyklisters oplevede serviceniveau. I det følgende er opstillet et let forståeligt serviceniveaubegreb. Begrebet er entydigt i form af et karaktersystem. Derved kan serviceniveauet på forskellige veje sammenlignes.

Projektets overordnede formål har været at udvikle modeller, der kan beregne fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau, når de færdes langs veje.

Begrebet bygger på, hvor tilfreds cyklisten er som helhed med vejen, trafikken på vejen og vejens omgivelser. Serviceniveauet bygger således på den oplevede tilfredshed. Til at belyse den oplevede tilfredshed langs veje er følgende spørgsmål blevet stillet i undersøgelsen: ”Hvor tilfreds var du som cyklist på den viste vej?”. Spørgsmålet kunne besvares ved at afkrydse seks forskellige svarmuligheder.

I undersøgelsen har 407 tilfældigt udvalgte respondenter bosiddende i Roskilde og Næstved kommuner udtrykt deres tilfredshed som cyklist langs 56 forskellige vejstrækninger. Der er anvendt en pålidelig, valideret metode, hvor respondenten ser et videoklip på 40 sekunder af vejstrækningen, og efterfølgende tilkendegiver sin tilfredshed ved afkrydsning i én af de seks svarkategorier. Af de viste vejstrækninger er 38 lokaliseret i byzone og 18 i landzone.

Vejstrækningerne har respondenterne vurderet meget forskelligt. Tilfredshedsniveauet som cyklist på vejstrækningerne varierer således mellem 1,30 og 5,66.

I alt blev der indsamlet oplysninger om ca. 150 variable om vej, trafik, omgivelser mv. for hver enkelt vejstrækning. For de fleste vejstrækninger sendte vejmyndigheden oplysninger om årsdøgntrafik, type af gang- og cykelareal, teknisk kort og evt. luftfoto. For nogle vejstrækninger sendte vejmyndigheden tillige oplysninger om målte gennemsnitshastigheder og 85%-fraktilen for biltrafikkens hastighed.

Tilfredsheden kan sættes på formel
Analysen af data for respondenternes tilfredshed samt veje, trafik og omgivelser viser, at den oplevede tilfredshed kan sættes på formel. Faktisk kan man med få oplysninger om vejens tværsnit, antallet af og hastigheden på motorkøretøjer samt typen af randbebyggelse få et rimeligt overslag på, hvor tilfredse cyklister er, når de færdes langs med vejen. Yderligere oplysninger om gangtrafik, parkerede biler, antal kørespor, bredde af nærmeste kørespor og busstoppesteder vil dog kunne give et mere præcist overslag på tilfredsheden blandt cyklister

Udover at vise serviceniveau, tilfredshedsniveau, tilfredshed opdelt på svarkategorier og servicesum for den eksisterende vejstrækning, beregner edb-værktøjet også ændringer i serviceniveau, tilfredshedsniveau og servicesum som effekter af forskellige standard-tiltag f.eks. anlæg af fortov og cykelsti, fartdæmpning og parkeringsforbud. På denne måde får man en hurtig pejling af, hvad der kan gøres for at løfte serviceniveauet, og hvor man med fordel kan sætte ind.

Et simpelt og nyttigt planredskab
Med værktøjet er det nu muligt systematisk at opgøre serviceniveauet langs vejstrækninger for cyklister på baggrund af, hvor tilfredse almindelige danskere er med vejen, trafikken og omgivelserne. Grundlaget for trafikplanlægning, herunder at prioritere anlæg af cykelfaciliteter, trafiksaneringer, mv., er derved blevet bedre. En egentlig servicedeklaration for cykeltrafik kan også opstilles med baggrund i de viste metoder til opgørelser af oplevet serviceniveau.

Af Søren Underlien Jensen
Trafitec Aps