Flere midler til seriøs forskning – cykelstier er ikke farlige

“Anlæg af cykelstier øger risikoen for cyklistulykker” – er en overskrift der er straks vækker opmærksomhed og som på det seneste er blevet bragt i adskillelige nyhedsmedier herunder i nyhederne på Tv2 og DR. Overskriften refererer til en ”forskningsrapport” udarbejdet af Aalborg Universitet.

”Forskningsrapporten” dækker i virkeligheden over resultatet af et 10. semesters afgangsprojekt udarbejdet af 2 studerende fra Aalborg Universitet. Undersøgelsen sammenligner i grove træk antallet af uheld i en periode før anlæg af cykelsti i byområder og antallet af uheld i en periode efter anlæg af cykelsti. Undersøgelsen er baseret på tal indhentet fra et udsnit af kommuner på Fyn og i Jylland.

Undersøgelsen viste, at anlæg af cykelstier sammenlagt får antallet af personskadeuheld til at stige med 35%. En nøjere gennemgang af ulykkesdata viser imidlertid, at det ikke er rigtigt. Der er faktisk et mindre fald i antal ulykker.

Gammel vin på ny flaske
Resultaterne understøtter tidligere undersøgelser, der har vist, at cykelstier i byområder ikke reducerer ulykkerne, men tværtimod kan ske at fremkalde flere ulykker, specielt i krydsene. Undersøgelsernes resultater er dog baseret på en antagelse om, at cykelstierne ikke medfører mere cykeltrafik, end før de blev anlagt. Det er ofte korrekt, når der ses på tidspunktet umiddelbart efter en cykelstis etablering.

Erfaringen er dog imidlertid, at der ofte vil ske en stigning over en længere årrække, både fordi trafikanternes vaner kun ændres over længere tid, men også fordi cykelstier ofte etableres på kortere deletaper à ½-1 km ad gangen. Det er altså længere tids eksistens af et helt og sammenhængende cykelrutenet, der skaber en stigende cykeltrafik. Udbygningen af cykelstinettet er derudover ikke kun et spørgsmål om trafiksikkerhed, men i høj grad også et spørgsmål om at fremme brugen af cyklen – både af hensyn til sundheden, men også fordi mange ikke har noget reelt alternativ til cyklen. Undersøgelser indikerer, at det populært sagt er 10-20 gange mere sundt at cykle end det er farligt.

Desuden vil en stigning i cykeltrafikken i sig selv forbedre sikkerheden for cyklister – således har det 4-årige projekt Odense – Danmarks Nationale Cykelby medført en stigning i cykeltrafikken på 20 % samtidig med et fald i cykelulykker på 20 %. Tal fra Københavns Kommune påviser samme tendens.

Fejlagtigt datagrundlag i forskningrapporten
En efterfølgende granskning af forskningsrapporten foretaget af Søren Underlien Jensen – seniorforsker ved Trafitec Aps – afslører imidlertid nogle alvorlige fejl i datagrundlaget i rapporten.

Man har i udtrækkene af uheld ikke taget højde for, at vejenes vejnumre i nogle tilfælde er ændret, at uheld ikke er kilometreret på vejen, at uheld på de undersøgte vejstrækninger er registret uden vejnummer, og den undersøgte vejstrækning er ”sidevej” til andre veje og derfor er krydsuheld registret på ”den overordnede vej” i krydsene.

Faktisk er der sket over dobbelt så mange personskadeuheld på de undersøgte vejstrækninger end der indgår i undersøgelsen fra Aalborg Universitet. Reelt er der tale om et fald på ca. 5% i antallet af personskadeuheld, når der tages højde for den generelle udvikling, og ikke den stigning på 35%, som var konklusionen på undersøgelsen fra Aalborg Universitet.

Men det er stadigt farligt at være cyklist
Alene i 2004 mistede 53 cyklister livet i trafikken, mens 726 cyklister kom alvorligt til skade. Det svarer til én dræbt cyklist om ugen og to alvorligt tilskadekomne cyklister hver eneste dag året rundt.

Ulykkerne sker – som vi alle ved – primært i kryds og det er på høje tid, at der bliver gjort en indsats for at redde flere cyklisters liv. En sikring af cyklisternes sikkerhed er ikke kun en kommunal opgave, der skal løses lokalt. Der skal statslige midler til at koordinere en samlet undersøgelse, der kan belyse problemerne og anvise generelle retningslinier for etablering af sikre faciliteter for cyklister – til gavn for alle landets kommuner og cyklister.

Af Jens E. Pedersen
Dansk Cyklist Forbund