Nyt cykelregnskab for København

Det er nu sjette gang, Københavns Kommune, Vej & Park, udgiver et cykelregnskab for København. Og denne gang i ny indpakning, for i år udkommer cykelregnskabet i en kortfattet pjece. Pjecen følges op ad en Go-Card kampagne på cafeer og restauranter i København.

36% cykler til arbejde
Siden første cykelregnskab fra 1995 er andelen, der cykler til arbejde i København, steget med 5 procentpoint fra 31% til 36% i 2003. Vi er derfor godt på vej mod målet om 40%, der cykler til arbejde i 2012. Samtidig er cykeltransportarbejdet steget med 41% siden 1995. Det er en væsentlig større stigning end for biltransportarbejdet, der i samme periode er steget med 18%.

Københavnske cyklister bruger også lokalgaderne
Vej & Park har for første gang beregnet cykeltransportarbejdet på de lokale veje. De lokale veje udgør to tredjedele af kommunens samlede vejnet. Cykeltransportarbejdet på de lokale veje udgør 11% af det samlede transportarbejde. Biltrafikken koncentrerer sig lidt mere på det overordnede vejnet, idet ca. 6% af det samlede biltransportarbejde køres på de lokale veje.

Flere cykler færre uheld!
Selvom stadig flere cykler, så er antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister faldet væsentligt. Siden 2002 er antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister faldet med 18%. Faldet er størst i lyskryds med 28%. Den målrettede indsats til forbedring af sikkerheden virker altså.

Det betyder, at den enkelte cyklists risiko for at komme til skade i trafikken er reduceret med næsten 20% siden 2002. Målet er en halvering i 2012 i forhold til 2002.

Det mener cyklisterne
Overordnet set går cyklisternes holdning til de forskellige forhold i byen, som har betydning for dem, i en positiv retning. De forskellige indsatser til forbedring af forholdene for cyklister nytter altså.

F.eks. er 83% af cyklisterne nu tilfredse med København som cykelby. I 2002 var tallet 77% og kun ca. 65% i 1995. I dag er 50% af cyklisterne tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstierne, hvor 45% udtrykte tilfredshed i 2002.

Trængslen på cykelstierne afspejles ligeledes i cyklisternes holdninger. Siden det første cykelregnskab er cyklisterne blevet mere tilfredse med mængden af cykelstier (64% tilfredse i 2004 mod 54% i 1995), mens de er blevet mere utilfredse med bredden af cykelstierne (50% tilfredse i 2004 mod 68% i 1995).

Cykelstiernes bredde samt cykelparkering er de to eneste forhold, som cyklisterne er blevet mere utilfredse med siden første cykelregnskab i 1995. 39% var i 1995 tilfredse med cykelparkeringen generelt, mens andelen af tilfredse i 2004 er faldet til 30%.

Cykelregnskabet dækker en toårig periode. Således udkommer næste Cykelregnskab i foråret 2007. Nøgletallene og de cykelpolitiske måltal vil blive opdateret hvert år på Vej & Parks hjemmeside.

Yderligere information omkring cykelregnskabet kan fås ved henvendelse til:

Københavns Kommune
Maria Helledi Streuli
Bygge- og Teknikforvaltningen
Vej & Park
Trafik og Plan, Trafikplanlægning
Tlf.: 33 66 34 96, E-mail: maste@btf.kk.dk