Uheldsregistrering via skadestuedata

Ribe Amt har gennemført et pilotprojekt på Sydvestjysk Sygehus vedrørende registrering af personskader i forbindelse med færdselsuheld i Esbjerg Kommune.

Pilotprojektet viste, at der på vejnettet dukker en række nye sorte pletter op, som ingen tidligere havde kendskab til. Ligeledes viste analysen, at specielt unge trafikanter (særligt de 7-17-årige), cyklister og knallertkørere er hyppigere repræsenteret i trafikuheldene end hvad der fremgår af den officielle statistik, der er baseret på politiets registreringer.

Projektet, der blev igangsat i år 2000, udløb med udgangen af 2003. Det er resultater fra dette 3 årige projekt som ligger til grund for artiklen her. Projektet er i 2004 videreført i endnu en 3 årigt pilotprojekt.

Ribe Amt har nu evalueret pilotprojektet. Denne evaluering viste indledningsvis, at der på skadestuen i den tre-årige periode var registreret 3.125 personskader som følge af trafikuheld. Politiet havde i samme periode og på samme vejnet kun 383 personskader. I den forbindelse viste det sig , at overraskende mange personskader, som defineres som alvorlige personskader, ikke indgik i den officielle statistik.

Et eksempel på at der er stor forskel på skadestuens og politiets registrering er Grønlandsparken. Her er der registreret 0 person skader af politiet, mens der på skadestuen er registreret 36 personskader over den treårige periode.

Et andet eksempel er Gl. Vardevej, hvoraf flere delstrækninger og kryds er udpeget som sorte pletter i Esbjerg Kommunes trafiksikker hedsplan. På Gl. Vardevej er der registreret hhv. 18 og 100 personskader af politiet og skadestuen i løbet af den treårige periode.

Antallet af personskader i skadestuens registrering var højest blandt de 7-17 årige og deres andel af det samlede antal personskader var markant større i skadestueregistreringerne end i politiets registreringer. Det svarer til at politiet kun får kendskab til hver 10. personskade blandt børn og unge mens politiet generelt for kendskab til hvert 7. personskade i de ældre aldersgrupper.

Cyklisterne i trafikuheldene
Ses alene på cyklisterne kom i alt godt 1550 til skade i trafikken i den tre årige periode, og det vil sige, at næsten halvdelen af samtlige personskader der blev registreret i pilotprojektet var cyklister. Hvis vi kun havde set på den officielle uheldsstatistik, havde vi kun fået kendskab til5%af disse personskader !

2/3 dele af cyklisterne kom tilskade i eneuheld mens resten stort set kom til skade i enten uheld med personbiler eller uheld med andre cyklister.

Tilsvarende har skadestueregistreringerne givet kendskab til et stort antal uheld med personbiler, der ikke er registreret af politiet. Disse uheld er primært sket med andre personbiler, cyklister og knallerter.

Derimod er uheld med fodgængere ikke så ”underrapporteret” som de øvrige trafikantarter. Dette kan hænge sammen med, at fodgængere, der er involveret i et færdselsuheld, ofte kommer meget alvorligt til skade, hvorfor sandsynligheden for at politiet får kendskab til uheldet er større. Cyklisterne i trafikuheldene

Af MichaelAakjer Nielsen
Carl Bro a/s