KommuneAtlas – nu med cykeltal

SAMKOM udgav i december 2004 et opdateret Kommune- Atlas, hvor der blandt andet er fokus på oplysninger om dræbte og tilskadekomne på det kommunale vejnet samt cykeldata fra Transportvaneundersøgelsen (TU-data).

I KommuneAtlasset samles relevante oplysninger om veje og trafik på kommuneniveau på ét sted. Formålet med rapporten er, at give et samlet billede af tilstanden og udviklingen på det kommunale vejnet fremstillet på en enkel og overskuelig måde.

Gennem en række temaer beskrives tilstanden og udviklingen på vej- og trafikområdet. Det gøres ved at forskellige nøgleinformationer om bl.a. veje, bygværker, trafik, trafiksikkerhed, økonomi og forvaltning vises på temakort for man nemt og hurtigt skal kunne få et overblik. Det er hensigten, at oversigterne skal kunne bruges til sammenligninger i kommunerne.

Transportvanerpå cykel
Transportvaneundersøgelsen (TU) er en landsdækkende interviewundersøgelse, der har til formål at beskrive danskernes transportvaner. Dataene til kortene anvendt i Kommuneatlasset er fra perioden 1998-2001 hvor 67.457 personer mellem 10-84 år blev interviewet. I SAMKOMs netversion af Kommuneatlasset kan du bl.a. finde kort, der viser cykeldata fra TU-undersøgelsen. I figur 1 er givet et eksempel, der viser cyklers andel af alle ture.

Der findes desuden følgende kort i netversionen:

  • Gennemsnitlig længde af ture på cykel (km/dag/person)
  • Gennemsnitlig antal ture på cykel (dag/person)
  • Cyklers andel af det samlede persontransportarbejde (pct.)

Dræbte og tilskadekomne på cykel
Kommuneatlasset har en del oplysninger med om dræbte og tilskadekomne på det kommunale vejnet. I Færdselssikkerhedskommissionens målsætning for 2001-2012 er fokus lagt på fire centrale indsatsområder, hvilket er: for høj fart, sprit, cyklister og kryds. Omkring 85 % af alle ulykker rummer et eller flere af disse elementer.

Du kan bl.a. finde oplysninger i netversionen eller rapporten der viser andelen af dræbte og tilskadekomne på henholdsvis cykel, ved kryds, i forbindelse med spiritus og ved eneuheld. Oplysningerne er gennemsnitstal baseret på politiregistreringer over en treårig periode fra 2001 til 2003 – af figur 2 (foregående side) fremgår et eksempel, der viser andelen af dræbte og tilskadekomne på cykel.

Mere information
KommuneAtlas findes på www.vejsektoren.dk under ”specielt for kommuner” eller ved at gå ind på www.samkom.dk. Rapporten kan bestilles hos Schultz Information (bemærk dog at rapporten ikke indeholder så mange kort som netversionen. Alle TU-cykeldata ligger kun på nettet).

Yderligere information kan fås ved henvendelse til SAMKOMsekretariatet vedAnette Jensen ane@vd.dk, tlf. 33 41 34 59.

Af MetteDamMikkelsen
Vejdirektoratet