Stibom kontra bump

Odense kommune har gennemført et forsøg med at finde alternativer til stibom på tværs af stier, som krydser en vej. Stopafmærkning, bump og steler at være et alternativ.

Odense Kommune har gennemført et forsøg ved seks stier, hvor de krydser en vej eller afsluttes vinkelret på en gennemkørende vej. Ved forsøget blev stibomme fjernet og senere erstattet af fire foranstaltninger; 1) hajtænder med midterlinie, 2) stopafmærkning med stoplinie, stoptavle, stop afmærket i rød-hvid på stibelægning og midterlinie, 3) bump med tilhørende afmærkning, og 4) steler. Forsøget er en del af projektet Odense Danmarks Nationale Cykelbyle. Formålet med projektet er at undersøge alternativer til stibomme, der medfører færre besværlige og ukomfortable manøvrer for cyklister.

En stopinterviewundersøgelse af 183 cyklister viser, at ca. 90-95 procent af cyklisterne synes, at stopafmærkning evt. med bump er mere behagelige end stibomme. Omkring 60 procent af cyklisterne føler sig mere trygge ved stopafmærkning evt. med bump end ved stibomme. Omkring 85 procent af cyklisterne mener, at stopafmærkning evt. med bump er tilstrækkeligt til at gøre dem opmærksom på krydset og tilskynder dem til at se efter trafikken på vejen. De bekymrede mener, at løsningen ikke får dem tilstrækkeligt ned i fart og er uhensigtsmæssig for børn, samt at stopafmærkningen ikke er omfattende nok. Omkring 75-80% mener, at Odense Kommune bør fjerne flere stibomme og anlægge stopafmærkning evt. med bump. De bekymrede mener, at der bør hensyn til børn og oversigts- og trafikforhold.

Der blev gennemført 30 dages registreringer af cyklisternes adfærd på de seks forsøgssteder. Fire parametre indgår i adfærdsstudierne; 1) hvornår cyklister ophører med at trampe i pedalerne, 2) om cyklisterne stopper eller bremser ved krydset, 3) hoveddrejninger, og 4) vigepligtadfærd. De fire parametre er indikatorer på erkendelse af krydset, agtpågivenhed, opmærksomhed og orientering. I alt blev 2.195 cyklister studeret.

Adfærdsstudierne viser i hovedtræk, at cyklisterne kommer længere ned i fart, når der er stibomme end uden stibomme, men at de er mindre opmærksomme og agtpågivne. Hajtænder får flere cyklister til at orientere sig. Steler ser ud til at få cyklisterne til at stoppe med at trampe i pedalerne lidt tidligere, og derved måske erkende krydset tidligere. Bump alene er en dårlig løsning, men yderst anvendelig sammen med hajtænder eller stopafmærkning. Alle 4 adfærdsparametre ser ud til at blive påvirket i positiv retning med stopafmærkning alene, hvorved flere cyklister erkender krydset tidligt, flere stopper eller bremser, flere foretager hoveddrejninger og har en bedre vigepligtsadfærd overfor vejtrafikanter.

Alt i alt ser kombinationsløsningen med stopafmærkning, bump og steler ud til at være den bedste løsning af de undersøgte alternativer. Denne kombinationsløsning får langt de fleste cyklister til at stoppe med at træde i pedalerne tidligt, dog lidt senere end med stibomme. De fleste cyklister stopper eller bremser ved krydset med kombinationsløsningen, og langt flere gør det end med stibomme. Cyklister udviser den største grad af agtpågivenhed og orientering mod vejtrafikken og den mest korrekte vigepligtadfærd med kombinationsløsningen, hvilket er langt bedre end med stibomme.

Kombinationsløsningen ser kun ud til at være velfungerende med stopafmærkning. Bump har en gavnlig yderligere effekt, mens steler er mere tvivlsomme. En mulighed, som er angivet af de interviewede cyklister, er at øge omfanget af stopafmærkningen. Stibomme hindrer ikke knallerter eller motorkøretøjer i at benytte stierne. Faktisk bruger de dem lige så meget med som uden stibomme. Der er heller ikke belæg for at sige, at hajtænder, steler, bump eller stopafmærkning får knallertkørere til at blive væk fra stierne.

På baggrund af undersøgelsen kan det anbefales at foretage udskiftning af stibomme med en ny løsning bestående af stopafmærkning evt. med bump. Det opfordres til at eksperimentere med en mere intensiv form for stopafmærkning, hvilket måske vil føre til endnu mere positive resultater.