Ulykkesudvalg i Odense

Formålet med et nyt Ulykkesudvalg er at fremme trafiksikkerheden i Odense Kommune, bl.a. via øget viden om de mest alvorlige ulykker samt øget opmærksomhed i offentligheden.

Odense Kommune oprettede i 2002, som led i udførelsen af Handlingsplan for trafiksikkerhed 2002-2012, et såkaldt Ulykkesudvalg. Ulykkesudvalget består af et samarbejde mellem kommunen, Odense Politi, Fyns Amt og Ulykkes Analyse Gruppen på Odense Universitetshospital. Udvalget rykker ud, når der sker dødsulykker eller alvorlige ulykker med gående/cyklende børn. Gruppen kan udvides efter behov med f.eks. bilinspektører eller trafikpsykologer.

Gruppen får ulykkesdata fra både politiet og skadestuen, når en ulykke indtræffer. Herefter foretages en fælles besigtigelse af ulykkesstedet inden for 1 uge. Der udarbejdes en ulykkesrapport indeholdende bl.a. ulykkesdata over en længere periode, formodet ulykkesårsag m.m. Rapporten konkluderer på muligheden for både kort- og langsigtede løsningsforslag. Det skal dog nævnes, at det langt fra er sikkert, at der bliver foretaget fysiske ændringer på alle lokaliteter, da analyserne bl.a. indeholder ulykkesdata for en længere tidsperiode og ikke kun det faktuelle uheld. Pressen kontaktes ikke direkte, men de har dog selv henvendt sig ad flere omgange.

Gruppen startede officielt i oktober 2002 og har indtil midt januar 2003 været i aktion 7 gange. Løsningsforslagene har indtil nu varieret fra signalmæssige ændringer, opsætning af vejbelysning, ændret skiltning, ændret hastighedsgrænse, brev til knallertkørelærere omkring påvirkning af de unge samt brug af trafikinformatører.

Indtil videre har samarbejdet givet værdifuld øget viden, både på den enkelte lokalitet samt generelt. Vi har gode faglige diskussioner omkring nogle trafiksikkerhedsmæssige problemer/foranstaltninger, set med forskellige øjne.

Desuden har det ført til videre undersøgelser f.eks. en spørgeskemaundersøgelse af cyklisters placering ved lastbiler i kryds og analyse af 312-uheld.