Projekt “Indkøbscyklen” i Præstø Kommune

“Der har været stor tilfredshed med cykelprodukterne blandt testpiloterne og antallet af indkøbsture på cykel er steget igennem projekt forløbet, dette både blandt testpiloterne og Præstøborgerne i øvrigt” udtaler Bo Vilberg Nielsen.

Med projekt “Indkøbscyklen” (Trafikpuljen 1997) har Præstø Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet og Præstø Handelsstands forening afprøvet forskellige tiltag m.h.p. at fremme indkøb på cykel, for derved at mindske forureningen (udledning af CO2 m.v.) og skabe et bedre bymiljø. Projektet blev gennemført i perioden fra foråret 1999 frem til eftersommeren 2001.

Formålet med projekt “Indkøbscyklen” har været at kortlægge barrierer og muligheder for at foretage indkøb på cykel. Det er sket ved:

1) at testpiloter (borgere) afprøvede forskellige former for cykeludstyr til transport af indkøbsvarer (store og små varemængder).

2) at afprøve en cykelbudordning til udbringning af større varemængder.

3) at indtænke cykelfremmende tiltag (cykelparkering i forbindelse med ny rutebilstation m.v.) i forbindelse med anlægsarbejder i Præstø Bymidte.

Test af cykeludstyr og resultaterne
I det følgende er der alene fokus på den del af projektet, der vedrører udlån af cykeludstyret.

Hele projektet er nærmere beskrevet i den netop offentliggjorte evalueringsrapport “Indkøbscyklen” som kan læses på www.praesto.dk.

Udlån af forskellige typer cykeludstyr til “testpiloter” (dvs. aktive borgere) har skullet give viden om en række cykelprodukters anvendelighed til indkøb i Præstø Bymidte på cykel. Over 50 testpiloter (ud af ca. 3500 indbyggere i Præstø) har i perioden 1999-2001 afprøvet forskellige typer af cykel-anhængere, sammenklappelige cykelkurve og andre bagageløsninger.

Der har været stor tilfredshed med cykelprodukterne blandt testpiloterne og antallet af indkøbsture på cykel er steget igennem projektforløbet, dette både blandt testpiloterne og Præstøborgerne i øvrigt.

En interviewundersøgelse har vist, at der gennem projektforløbet i Præstø er sket en stigning i antallet af indkøbsture som bliver foretaget på cykel. Denne stigning har været på 17,5% mod et projektmål på 25% . Rent konkret betyder det, at over 25% af indkøbsturene i 2001 foretages på cykel. Antallet af indkøbsture som er foretaget i bil har gennem projektperioden været faldende, om end der er tale om et lille fald. Dette tal skal sammenholdes med en stigning i transportarbejdet for biler på landsplan.

Hvorvidt stigningen i cykeltrafikken alene kan relateres til projekt “Indkøbscyklen” kan diskuteres. Det har vist sig at være svært at identificere de klare årsagssammenhænge for stigningen. Vejrliget har eksempelvis stor betydning for, om de handlende er mest motiveret for at cykle til indkøbsmulighederne. Solskin på interviewdagene trækker således tallene i den “rigtige retning”.

Men det faktum, at over 50 borgere har vist et stort engagement i projektet gør, at denne projektdel betragtes som en succes. Og ser man specifikt på testpiloternes transportvaner er der sket en ændring. Langt flere anvender cyklen – langt mere end tidligere. Det indikerer, at cykeludstyret er brugbart til indkøb.

Testpiloternes fortsatte tilstedeværelse i gadebilledet den dag i dag viser, at det er muligt at foretage indkøb på cykel – ikke mindst når cykeludstyret og motivationen er tilstede.