Vulsten på vejen i Varde…

På Ndr. Boulevard ønskes hastigheden hævet til 60 km/t, hvilket kræver en cykelsti, som der ikke er penge til…

Ifølge trafikplanen for Varde by skal asfaltbelægningen på Ndr. Boulevard renoveres, og hastighedsgrænsen skal hæves til 60 km/t. Men det forudsætter, at der etableres cykelsti på strækningen. Det koster 700.000 kroner, som kommunalforvaltningen ikke har.
Men forvaltningen har arbejdet sig frem til et alternativt forslag om at etablere en vulst af enten asfalt eller chaussésten til adskillelse af kørebane og cykelbane. Fordelen ved at etablere en vulst er, at det ikke er nødvendigt at sætte nye kantsten og etablere nye rendestensbrønde ved den nye kørebanekant.
Så det vedtog Varde Kommunes plan- og teknikudvalg sidst i september – dog under forudsætning af, at politiet godkendte ordningen med 60 km/t ved vulstadskillelse af køre- og cykelbane.

Citat fra Idékatalog for cykeltrafik
- afsnittet “Udformning af færdselsarealer”
udgivet af Vejdirektoratet i 2000 – tilgængeligt på bl.a. http://www.cykelviden.dk

“Vulster
Valg af vulster i forhold til kantsten skyldes økonomiske årsager. Den grundlæggende idé med vulststier er at undgå omkostninger til afvanding og sætning af kantsten, samt at få de gode egenskaber som cykelstier giver. Generelt føler cyklister sig lidt mere trygge på vulststier i forhold til blandet trafik. Meninger om vulsten kan være negative, hvis vulsten ikke er tilstrækkelig synlig. Fodgængere har det med at snuble over vulsten. Vulster fås i forskellige former og materialer fx gummi, plast, beton, asfalt og sten.
Vulsten kan synliggøres ved at starte som en helle ved kryds. Kantlinier og belægningsforskelle kan markere vulsten på strækninger. Ved ud- og indkørsler bør beton-, asfalt- og kantstenvulster forsynes med ramper. Andre vulsttyper bør afbrydes. Der kan opstå problemer med deformation o.lign. som følge af hjultryk fra lastbiler og busser. Vejafvandingen foregår gennem minimum 30 cm brede huller i vulsten. Hullerne placeres 1 m i opstrømsretning fra nedløbsbrønd eller med jævne mellemrum på ikke kloakerede veje.
Det kan ikke påvises hvorvidt vulster øger eller reducerer antallet af cyklister. Vulster bør ikke benyttes, hvor mange fodgængere krydser vejen. Ligesom kantsten bør vulster være ca. 10 cm høje.”