Prisen på cykelstier til diskussion på Fyn

Borgmesteren i Ørbæk: – Vi kan anlægge billigere end Fyns Amt. Amtsudvalgsformand: – Man får hvad man betaler for…

I den fynske dagspresse har der tegnet sig en duel mellem Ørbæk Kommune og Fyns Amt, som drejer sig om anlægsprisen på cykelstier. Borgmesteren i Ørbæk, Kaj Refslund, har udtalt, at Ørbæk Kommune kan anlægge cykelstier billigere end Fyns Amt.
“Amtet laver cykelstier til luksuspris” lød en af avisoverskrifterne. Formanden for amtets Trafik- og Miljøudvalg, Poul Weber, reagerede med en kronik under overskriften “Man får hvad man betaler for”. Bag de verbale sværdslag ligger en interessant diskussion, som bl.a. er belyst i redegørelsen “Anlægspriser for cykelstier” fra Vejvæsenet i Fyns Amt til amtets Trafik- og Miljøudvalg.

Anderledes cykelsti til halv pris
“Hovedkonklusionen er, at det ikke giver mening at sammenligne stiernes meterpriser uden at forholde sig til, hvad man får for dem. Hvis man overordnet ser på meterprisen, er den kommunale sti særdeles billig – kun ca. halvdelen af den amtslige udgift.
Forskellen i anlægspris skyldes hovedsagelig:
* De amtslige stier løber langs mere befærdede veje med nogen randbebyggelse, mens den kommunale sti er placeret på markarealer langs en mindre kommunevej. Det betyder bl.a. at amtsstierne får større udgifter til arealerhvervelse og risiko for forurent jord m.v.
* De amtslige stier er forsynet med afvanding, slidlag samt overbredder på grus- og asfaltbærelag. Disse forhold skulle betyde en væsentlig forøget holdbarhed, medmindre man under ganske gunstige jordbundsforhold konkret kan forsvare at spare dem bort.
* De amtslige stier indeholder udgifter til følgearbejdet til sikring af vej- og stikryds m.v. Det er ofte sikkerhedsbegrundede arbejder, der nationalt kan laves, når der alligevel arbejdes på stedet.”
Amtet erkender altså, at kommuens stier er billigere, men stiller spørgsmålstegn ved, hvor længe stierne holder i Ørbæk.
Ørbæks borgmester Kaj Refslund er derimod ikke bekymret for holdbarheden af kommunens cykelstier. Tværtimod.